Ny europeisk marknadsledare inom affärsinformation

2005-06-22

Bonnier Affärsinformation går samman med Ratos-ägda Infodata. Tillsammans bildar bolagen en europeisk marknadsledare inom databaser och digital affärs­information. Den nybildade koncernen, med ca 2 300 anställda i 18 länder, beräknas i år omsätta ca 3,4 mdr kr och visa ett resultat efter avskrivningar (EBITA) om knappt 350 Mkr. Ratos kommer att äga 80% och Bonnier knappt 20% av koncernen.
Bonnier Affärsinformation ("BAF") består idag av fem affärsområden. Tjänsteutbudet täcker bl a direktmarknadsföringstjänster, omvärldsbevakning och -analys, företags- och produktdatabaser, kreditupplysning, nyhetsförmedling och avancerade IT-tjänster inom bl a CRM. Gruppen som har över 1 900 anställda har sedan starten 1989 vuxit från en omsättning om 110 Mkr till ca 2 360 Mkr 2004. Bakom tillväxten står bl a ett antal större förvärv där de senaste är köpen av Dun & Bradstreets nordiska och centraleuropeiska verksamheter under 2003 och 2004. Förvärven har genomförts med fortsatt god lönsamhet.
 
Infodata, som idag har drygt 400 anställda vid sina fem kontor i Sverige, omsatte förra året ca 800 Mkr. Verksamheten är inriktad mot adressregister och direktmarknadsföringstjänster men koncernen tillhandahåller även ett brett produkt- och tjänsteutbud omfattande bl a företags­information, IT-lösningar, telemarketing, prenumerationstjänster och informationsbevakning.
 
-  Detta är en ideal industriell affär, säger Lars Save, chef för BAF och tillträdande koncernchef i den nya koncernen. De senaste tio årens tekniska utveckling har bl a inneburit att stordrifts­fördelarna inom vår verksamhet blivit mycket påtagliga. Genom att samordna verksamheten inom BAF med Infodata kommer vi att erhålla såväl kostnadsfördelar som möjlighet att nå en betydligt bredare kundkrets.
 
Den nya koncernen bildas genom att Bonnier och Ratos överlåter sina aktier i BAF respektive Infodata till ett nytt bolag. Ratos ägarandel kommer att uppgå till drygt 80% medan Bonniers andel uppgår till knappt 20%. Utöver sina aktier kommer Bonnier att äga ett konvertibelt förlagslån vilket efter eventuell konvertering skulle motsvara ytterligare ca 10% av ägandet. I dagens affär ingår även Bonnier & Bonniers 25-procentiga innehav i O-listenoterade IT-koncernen Addnode som överförs till den nya koncernen.
 
Inför samgåendet har ägarna till BTJ Infodata beslutat att, efter att ha uppnått de synergivinster som fanns mellan Infodata och BTJ Nordic, dela upp koncernen i Infodata och BTJ Nordic. Litorina och Biblioteksföreningen säljer i samband med denna uppdelning sina andelar i Infodata till Ratos. Alla tre kvarstår som ägare i BTJ Nordic men Ratos ägarandel ökar till ca 60%.
 
Ratos sammantagna tilläggsinvestering till följd av uppdelningen av BTJ Infodata och samgåendet mellan Infodata och BAF kommer att uppgå till 505 Mkr. Det bokförda värdet av Ratos innehav i BTJ Nordic kommer att uppgå till ca 15 Mkr och i den nya BAF/Infodata koncernen till ca 790 Mkr.
 
-  Genom dagens affär uppnår vi flera positiva effekter, säger Ratos VD Arne Karlsson. Sammanslagningen av BAF och Infodata skapar ett konkurrenskraftigt ledande europeiskt affärsinformationsföretag med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt med bibehållen lönsamhet. Samtidigt kan arbetet med att öka marknadsorienteringen och förbättra lönsamheten i BTJ Nordic genomföras med större fokus.
 
Affären villkoras av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.
 
 
 
 
För kommentarer hänvisas till
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Lars Save, VD Bonnier Business Information, 070-590 18 22
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39