Inwido genomför nya förvärv

2005-12-01

Inwido genomför fyra strategiskt viktiga förvärv. Sammantaget betalar Inwido drygt 155 Mkr för ett danskt, ett litauiskt och två svenska fönster- och dörrproducenter. Genom förvärven stärker Inwido sin position på dörr- och fönstermarknaden samtidigt som gruppens produktionskapacitet byggs ut.
Inwido Danmark förvärvar den danska fönstertillverkaren Outline Vinduers aktiviteter i Danmark och England. Inwido Sverige förvärvar 40% av skjutdörrstillverkaren Panorama Nordic i Litauen och 70% av den svenska skjutdörrstillverkaren Hajomfönster. Därtill förvärvar Norsjöfönster, som sedan tidigare ingår i Inwido-gruppen, 100% av den norrländska fönsterproducenten Ostvik Fönster med produktions­kapacitet i nära anslutning till Norsjöfönster.
 
De fyra nya bolagen omsatte sammantaget 315 Mkr 2004.
 
 
För ytterligare information:
 
Leif Johansson, Senior Investment Manager Ratos, 070-520 40 25
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Sven-Gunnar Schough, CEO Inwido, 070-602 34 78