Delårsrapport januari - mars 2005

2005-05-12

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS kl 10.00, tele nr 08-505 20 114 (OBS! Riktnummer måste slås)
 
  • Resultat före skatt 490 (303) Mkr
  • Vinst per aktie 6,05 kr (2,75)
  • Dynal och Martinsson avyttrade ­ exitvinst 271 Mkr
  • Envac avyttrat efter periodens slut ­ exitvinst 123 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning +27%
 
 
Stockholm den 12 maj 2005
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Investor Relations chef, 08-700 17 63