Beslut på bolagsstämma

2005-04-07

Vid Ratos ordinarie bolagsstämma som avhölls i Stockholm igår kväll fattades nedanstående beslut.
Utdelning 8,50 kr
Bolagsstämman fastställde en utdelning om 8,50 kr per aktie. Avstämningsdag blir den 11 april och utbetalning genom VPC beräknas ske den 14 april. Ratos-aktien handlas utan rätt till
 
Styrelse
I enlighet med nomineringskommitténs förslag omvaldes Olof Stenhammar, Lars Berg, Peggy Bruzelius, Göran Grosskopf, Arne Karlsson (VD), Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Staffan Bohman nyvaldes som ordinarie ledamot. Till ordförande i styrelsen valdes Olof Stenhammar.
 
Nomineringskommitté
Bolagsstämman gav i uppdrag till bolagets ordförande att i samråd med bolagets större aktieägare utse en nomineringskommitté inför ordinarie bolagsstämma 2006. Nomineringskommittén skall bestå av minst fyra ledamöter varav bolagets ordförande är en. Kommitténs sammansättning skall offentlig­göras senast sex månader före ordinarie stämma 2006.
 
Återköp av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, åter­köpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samt­liga aktier i bolaget.
 
Incitamentsprogram
Stämman beslutade att utställa högst 150 000 köpoptioner på återköpta aktier. Köpoptionerna erbjuds till högst sju nyckelpersoner verksamma i Ratos.

För ytterligare information kontakta
Anna-Karin Celsing, Informationschef, 08-700 17 49