Bokslutskommuniké 2004

2005-02-23

  • Resultat före skatt 1 989 (812) Mkr
  • Vinst per aktie 22,69 kr (7,71)
  • Föreslagen utdelning 8,50 kr (7,25)
  • Fortsatt stark utveckling i portföljbolagen
  • Innehaven Dahl och Q-Labs avyttrade
  • Två nya innehav: BTJ InfoData och Elitfönster
  • Ratos-aktiens totalavkastning +35%

Stockholm den 23 februari 2005
Ratos AB (publ)
Arne Karlsson
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Investor Relations-ansvarig, 08-700 17 63