Delårsrapport januari-mars 2004

2004-05-12

  • Resultat före skatt 214 (21) Mkr
  • Vinst per aktie 1,71 kr (-0,13)
  • Stark resultatutveckling i underliggande portfölj
  • Dahl avyttrat efter periodens slut - exitvinst 1 355 Mkr
  • BTJI nytt innehav
  • Tilläggsinvesteringar i Arcorus, Gadelius och Haendig
 
 
Viktiga händelser
Den 8 mars träffades avtal om försäljning av samtliga aktier i Dahl till franska Saint-Gobain. För Ratos, med en ägarandel om 41%, innebär affären en exitvinst om 1 355 Mkr som redovisas i Ratos resultat under andra kvartalet. Affären avslutades den 12 maj 2004 efter godkännande av samtliga konkurrensmyndigheter. Investeringen i Dahl har givit en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) på 35%.
 
I mars investerade Ratos i Bibliotekstjänst Intressenter (BTJI) i samband med att BTJI-koncernen förvärvade företaget InfoData. Ratos investerade 250 Mkr i form av ett lån, som efter periodens slut har omvandlats till aktier, motsvarande 49% av aktiekapitalet i BTJI, samt en konvertibel som vid en eventuell framtida konvertering skulle ge en ägarandel om ytterligare cirka 7%. BTJI redovisas som ett innehav i Ratos portfölj fr o m andra kvartalet 2004.
 
Tilläggsinvesteringar har gjorts i Arcorus, Gadelius och Haendig till ett sammantaget belopp om 310 Mkr. Affärerna avslutades efter periodens slut och de tre bolagen blir därmed helägda dotterbolag till Ratos. Ratos har efter dessa tilläggsinvesteringar fem helägda dotterbolag i portföljen.
 
Ratos exitresultat om 78 Mkr under perioden utgörs av realisationsvinster från Industri Kapital som uppkom i samband med större försäljningar av aktier i Nobia och Oriflame Cosmetics.
 
Efter periodens slut har Overseas Telecom börsnoterat portföljbolaget PTC i Hongkong och samtidigt sålt hela sitt innehav.
 
 
VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS kl 14.00, tele nr 08-505 20 114
(Obs, riktnummer måste slås)