Delårsrapport januari-september 2004

2004-11-12

• Resultat före skatt 1 852 (486) Mkr
• Vinst per aktie 20,80 kr (4,08)
• Fortsatt stark resultatutveckling i underliggande portfölj
• Ratos-aktiens totalavkastning +27%
• Hägglunds Drives och GS Hydro blir separata innehav
• Förvärv av Elitfönster efter periodens slut

Stockholm den 12 november 2004
Ratos AB (publ)
Arne Karlsson
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR, 08-700 17 63, 070-719 84 43