Delårsrapport januari-juni 2004

2004-08-25

• Resultat före skatt 1 682 (315) Mkr
• Vinst per aktie 19,40 kr (2,83)
• Stark resultatutveckling i underliggande portfölj
• Exitvinst vid försäljningen av Dahl 1 355 Mkr
• Innehavet i Q-Labs avyttrat
• Ratos-aktiens totalavkastning +16%

Stockholm den 25 augusti 2004
Ratos AB (publ)
Arne Karlsson
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR, 08-700 17 63, 070-719 84 43