Bokslutskommuniké 2003

2004-02-24

• Resultat före skatt 812 (634) Mkr
• Vinst per aktie 7,71 kr (4,60)
• Ratos-aktiens totalavkastning +27%
• Två nya innehav: Tornet och Bluegarden
• Föreslagen utdelning 7,25 kr (6,75)
• Tilläggsinvesteringar i Arcorus, Gadelius och Haendig

Stockholm den 24 februari 2004
Ratos AB (publ)
Arne Karlsson, Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef, 08-700 17 49