Ratos frigör 928 Mkr genom ny kapitalstruktur i Dahl

2003-02-03

Genom en refinansiering av ägarnas innehav i Dahl frigörs totalt 2,1 miljarder kronor. Den nya kapitalstrukturen möjliggörs av den framgångsrika utvecklingen inom Dahl. Ratos erhåller en kontant utbetalning om 928 Mkr men bibehåller ändå sitt ägande i Dahl.
Våren 1999 köpte EQT och Ratos ut Dahl från börsen varvid Ratos investerade 562 Mkr. Efter det att Dahl avnoterats erbjöds även Dahls styrelse och ledning att köpa aktier i den nybildade Dahl-koncernen på samma villkor som EQT och Ratos.
 
Under de senaste fyra åren har Dahls verksamhet utvecklats positivt. Såväl omsättning som resultat och kassaflöde har starkt förbättrats. Dahl-koncernens lån har kunnat amorteras i en hög takt och soliditeten har ökat från ca 25% vid utköpet 1999 till ca 45%. Bolagets räntebärande nettoskulder i förhållande till resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår idag till ca 1,7 jämfört med 5,9 1999.
 
Till följd av denna utveckling har ägarna beslutat att skapa en effektivare kapitalstruktur i Dahl-koncernen. Ägarna bildar ett nytt bolag som förvärvar existerande preferens- och stamaktier med ett kombinerat kontant- och aktieerbjudande. Det nybildade bolaget finansierar förvärvet med nyupptagna lån och en aktieemission. Därmed återställs den kapitalstruktur som skapades i Dahl-koncernen i samband med utköpet från börsen 1999.
 
Ägandet i Dahl-koncernen förblir i stort sett oförändrad, där EQT äger 43%, Ratos 41% och ledning och externa styrelseledamöter 16%.
 
Redovisningsmässigt medför transaktionen, som bokförs i december 2002, att Ratos koncernmässigt bokförda värde av Dahl blir negativt och uppgår till ca -80 Mkr. Samtidigt ökar Ratos likvida medel med 928 Mkr.
 
- Dahl var det första förvärv Ratos genomförde under den private equity-strategi vi lanserade 1999. Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att Dahls positiva utveckling möjliggör frigörande av kapital av den här omfattningen, säger Ratos VD Arne Karlsson. Vi ser nu fram emot ytterligare värdetillväxt i Dahl.
 

Dahl, som är Nordens ledande VVS-grossist, sammanför ca 2 000 leverantörer med 32 000 kunder. Vid företagets 260 anläggningar finns ca 3 300 anställda. Under 2002 uppgick omsättningen till ca 12,1 miljarder kr (11,7) och resultatet före skatt beräknas komma att uppgå till ca 435 Mkr (351).