Ratos avyttrar DataVis

2003-10-15

Ratos ursprungliga investering i DataVis genomfördes vid årsskiftet 1999/2000. Sammantaget investerades då 190 Mkr. Därutöver lämnades ett konvertibelt förlagslån om 63 Mkr, vilket återbetalades våren 2003. Utvecklingen för bolaget har, liksom för IT-branschen i övrigt, varit negativ. DataVis verksamhet har under de senaste åren renodlats och utvecklingen i bolaget har under 2003 varit positiv. Det bokförda värdet av DataVis-innehavet har redan tidigare nedjusterats och uppgick i Ratos halvårsrapport till 9 Mkr. DataVis har idag ca 150 anställda på nio kontor runt om i Sverige. Omsättningen 2002 uppgick till 192 Mkr.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 08-700 17 49 eller 070-399 62 39
www.ratos.se (ytterligare fakta om Ratos och DataVis samt bildbank
 
 
 
Pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk: