Ratos avyttrar Capona-innehavet Exitvinst 172 Mkr

2003-06-27

Ratos har sålt hela sitt innehav i Capona för sammanlagt 512 Mkr. Investeringen - som funnits i Ratos portfölj i nära fem år - har givit en genomsnittlig årlig avkastning på 29%.
Ratos har varit ägare i Capona sedan bolaget bildades för fem år sedan. Capona har sitt ursprung i Ratos tidigare innehav PriFast, som skiftade ut Capona till sina aktieägare i slutet av 1998.
 
Ratos har idag sålt 7 598 000 aktier i Capona, motsvarande knappt 40% av kapital och röster, till den norska börsnoterade hotellkoncernen Choice Hotels Scandinavia ASAs dotterbolag Choice Hotels Sweden AB. Choice Hotels Sweden betalar sammantaget 418 Mkr för aktierna, motsvarande 55 kr per aktie. 25 Mkr av köpeskillingen skall erläggas efter två år och löper med marknadsmässig ränta. Samtidigt har Ratos, genom en fondkommissionär, sålt 1 436 452 aktier för 79 Mkr, också det motsvarande 55 kr per aktie. Därutöver har Ratos, sedan föregående kvartalsrapport, sålt 300 000 aktier i Capona över marknaden för sammantaget 14,9 Mkr. Ratos äger därefter inga aktier i Capona.
 
Ratos har i samband med affären även förvärvat 2 miljoner aktier i Choice Hotels Scandinavia ASA för 50 MNOK (motsvarande ca 55,5 Mkr) med en inlåsningsperiod på 18 månader.
 
Exitvinsten, vilken kommer att redovisas under andra kvartalet, uppgår till cirka 172 Mkr. I exit­vinsten ingår en justering för ackumulerade omräkningsdifferenser, varför försäljningens inverkan på Ratos egna kapital uppgår till cirka 164 Mkr.
 
Sammantaget har Ratos erhållit 512 Mkr för sitt innehav i Capona. Därutöver erhöll Ratos i april utdelning från Capona om 32,7 Mkr. Den genomsnittliga årliga avkastningen (IRR) på investeringen i Capona har uppgått till 29%.
 
- Ratos har funnits med som en aktiv ägare i Capona sedan bolaget börsnoterades. Vi är glada att idag kunna lämna över stafettpinnen till en ny ägare med lång branscherfarenhet och god förankring i den nordiska hotellbranschen, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
- Jag ser det som positivt för Caponas framtida utveckling att få en ägare med rötterna i hotellbranschen, kommenterar Caponas VD Olle Persson dagens affär.
 
Ovanstående pressmeddelande är avsett att gälla som flaggningsmeddelande.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00 
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39