Delårsrapport Januari-September 2003

2003-11-12

  • Resultat före skatt 486 (564) Mkr
  • Vinst per aktie 4,08 kr (4,56)
  • Stabil resultatutveckling i den underliggande portföljen
  • Bud lagt på Tornet efter periodens slut
  • Innehavet i DataVis avyttrat efter periodens slut
 
Stockholm den 12 november 2003
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.