Bolagsstämma 9 april 2003

2003-03-07

Ratos ordinarie bolagsstämma äger rum onsdagen den 9 april klockan 17.30 i Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmo-handlingar finns fr o m den 26 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor, Drottninggatan 2 i Stockholm samt på www.ratos.se.
 
Styrelse och revisorer
Omval föreslås av styrelseledamöterna Olof Stenhammar (ordf), Lars Berg, Peggy Bruzelius, Göran Grosskopf, Arne Karlsson (VD), Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Nyval av revisor Björn Fernström och revisorssuppleant Per Hedström för tiden t o m ordinarie stämma 2007. Ordinarie revisor Thomas Thiel och revisorssuppleant Helene Willberg valdes 2002 för tiden t o m ordinarie stämma 2006. Aktieägare representerande ca 70% av rösterna i bolaget står bakom förslaget.
 
Utdelningsförslag 6,75 kr
Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 kr per aktie (6,25) av serie A och B. Avstämningsdag för utdelning är beräknad till den 14 april och utbetalning väntas ske den 17 april.
 
Omstämpling av aktier
Styrelsen föreslår bolagsstämman att ett konverteringsförbehåll avseende möjlighet att stämpla om A-aktier till B-aktier införs i bolagsordningen. Om förslaget godkänns av stämman innebär det att ägare av A-aktier har en kontinuerlig möjlighet att genomföra en konvertering till B-aktier.
 
Återköp
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlings-utrymme i sitt arbete med att skapa värde för bolagets aktieägare.
 
Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 510 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie om högst 20 nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 510 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.