Beslut på bolagsstämma

2003-04-10

Vid Ratos ordinarie bolagsstämma som avhölls i Stockholm igår kväll fattades nedanstående beslut.
 
Utdelning 6,75 kr
Bolagsstämman fastställde en utdelning om 6,75 kr per aktie. Avstämningsdag blir den 14 april och utbetalning genom VPC beräknas ske den 17 april. Ratos-aktien handlas utan rätt till utdelning från och med idag den 10 april.
 
Styrelse och revisorer
De tidigare styrelseledamöterna Olof Stenhammar (ordf), Lars Berg, Peggy Bruzelius, Göran Grosskopf, Arne Karlsson (VD), Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg omvaldes. I samband med styrelsevalet informerades om att Ratos huvudägare uppdragit åt ordförande att bilda en nominerings­kommitté inför ordinarie bolagsstämma 2004. Kommitténs sammansättning meddelas i samband med offentliggörandet av bolagets tredje delårsrapport för 2003.
 
Nyval gjordes av revisor Björn Fernström och revisorssuppleant Per Hedström för tiden t o m ordinarie stämma 2007. Ordinarie revisor Thomas Thiel och revisorssuppleant Helene Willberg valdes på bolagsstämman 2002 för tiden t o m ordinarie stämma 2006.
 
Omstämpling av aktier
Bolagsstämman beslutade om att ett konverteringsförbehåll avseende möjlighet att stämpla om A-aktier till B-aktier införs i bolagsordningen. Detta innebär att ägare av A-aktier har en kontinuerlig möjlighet att genomföra en konvertering till B-aktier.
 
Återköp av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7%
av samtliga aktier i bolaget.
 
Incitamentsprogram
Stämman beslutade att utställa högst 510 000 köpoptioner på återköpta aktier. Köpoptionerna erbjuds till högst 20 nyckelpersoner.
 
Söderbergska Journalistpriset
I anslutning till stämman delades det Söderbergska Journalistpriset ut. Priset är på 150 000 kronor och tilldelades journalisten Christer Åhström som är verksam inom Sveriges Television.
 
För ytterligare information kontakta
Anna-Karin Celsing, Informationschef, 08-700 17 49