Rekommenderat offentligt erbjudande om 190 kr kontant för varje aktie i Fastighets AB Tornet

2003-10-20

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Lehman Brothers Real Estate Partners, L.P. och närstående fonder ("LBREP") och Ratos AB (publ) ("Ratos") (gemensamt "Budgivarna") offentliggör härmed ett rekommenderat kontanterbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i Fastighets AB Tornet ("Erbjudandet"). Erbjudandet lämnas genom LRT Acquisition AB ("LRT Acquisition"), ett svenskt bolag indirekt ägt av LBREP till 60% och Ratos till 40%.
 
 •  För varje aktie i Fastighets AB Tornet ("Tornet" eller "Bolaget") erbjuds 190 kronor kontant. Det totala värdet av Erbjudandet avseende samtliga utestående aktier i Tornet uppgår till cirka 4 914 miljoner kronor. Courtage utgår ej.
 •  
 •  Budpremie. Erbjudandet motsvarar en premie om 15,5% jämfört med den genomsnittliga sista betalkursen under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.
 •  
 •  Rekommendation från Tornets styrelse. Styrelsen i Tornet rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tornet att acceptera Erbjudandet och har förklarat sig positivt inställda till Erbjudandet vad avser sina egna innehav av aktier.
 •  
 •  Förbindelser att acceptera Erbjudandet och villkorade köp motsvarande 55,0% av rösterna och kapitalet i Tornet. Aktieägare med ett aktieinnehav motsvarande sammanlagt 32,3% av rösterna och kapitalet i Tornet har förbundit sig att acceptera Erbjudandet avseende sina totala aktieinnehav. Vidare har aktieägare, som innehar aktier motsvarande sammanlagt 22,7% av rösterna och kapitalet i Tornet, ingått avtal med LBREP och Ratos, innebärande att LRT Acquisition kommer att förvärva dessa aktier förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorligt. Sammanlagt omfattar förbindelserna att acceptera Erbjudandet och de villkorade köpen 55,0% av rösterna och kapitalet i Tornet. Därutöver har aktieägare med ett aktieinnehav motsvarande sammanlagt 1,7% av rösterna och kapitalet i Tornet förklarat sig positivt inställda till Erbjudandet.
 •  
 • Prospekt. Ett prospekt som beskriver Erbjudandet beräknas distribueras till Tornets aktieägare under perioden 28 till 31 oktober 2003.
 •  
 • Anmälningstid och likviddag. Anmälningperioden förväntas påbörjas omkring den 31 oktober 2003 och sluta omkring den 21 november 2003. Anmälningssedlar kommer att tas emot av FöreningsSparbanken/Swedbank Markets. Under förutsättning att offentliggörande om att Erbjudandet fullföljs görs senast den 28 november beräknas redovisning av likvid ske den 5 december.
 •  
 • Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv. Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv och aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av dessa regler gäller för Erbjudandet.
 •  
  Hela pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk: