RATOS: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

2003-02-21

 •      Resultat före skatt 634 Mkr (1 926 inkl exitvinst Scandic)
 •      Stark resultatutveckling i underliggande portfölj
 •      Föreslagen utdelning 6,75 kr per aktie (6,25)
 •      Ratos-aktiens totalavkastning +8%, positiv för fjärde året i rad
 •  
  Viktiga händelser
  Under året har Ratos genomfört fem exits med sammantaget goda resultat. Innehaven i Hilton Group, Esselte, Exceed och Kronans Droghandel har avyttrats till ett sammanlagt försäljningsbelopp om cirka 1 750 Mkr. Vidare har Industri Kapital genomfört tre börsnoteringar vilka har bidragit positivt till Ratos resultat. Tilläggsinvesteringar har gjorts i Superfos i samband med förvärvet av konkurrenten Jotipac samt i Arcorus där Ratos köpte ut ett tiotal ägare och därmed ökade sin ägarandel från 49% till 77%. Inga nya förvärv har gjorts under året.
   
  I Overseas Telecom (fd Telia Overseas) utbetalades i juli till ägarna totalt 3 105 Mkr efter tidigare fattat beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital. För Ratos, med en ägarandel om 9% av kapitalet, motsvarade utbetalningen 264 Mkr.
   
  Vid årsskiftet 2002/03 skapades en ny kapitalstruktur i Dahl. Genom en refinansiering av ägarnas innehav i Dahl frigjordes totalt 2,1 miljarder kronor. Ratos erhöll i februari 2003 en kontant utbetalning om 928 Mkr men bibehåller samma ägarandel i Dahl. Refinansieringen möjliggjordes av att Dahls verksamhet och kassaflöde utvecklats mycket positivt under de senaste fyra åren.
   
  Fokus under året har legat på utvecklingen av innehaven. Ett flertal åtgärdsprogram har initierats och både organiska och strukturella förvärv har genomförts i innehaven. I den vid årsskiftet underliggande portföljen ökade det aggregerade resultatet före skatt i innehaven med 56% jämfört med föregående år. Med hänsyn tagen till Ratos ägarandel i bolagen var motsvarande ökning 69%. Nya verkställande direktörer har utsetts i åtta av innehaven.
   
  För fjärde året i rad gav Ratos-aktien en positiv totalavkastning. Totalavkastningen för Ratos B-aktie var +8% jämfört med SIX Return Index som utvecklades -36% under motsvarande period.
   
  Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: