Martinsson lägger offentligt bud på IMS

2002-02-18

- Till grund för Martinssons erbjudande ligger möjligheterna att på ett lönsamt sätt tillvarata de synergieffekter som ett samgående med IMS Data innebär. Martinsson är idag ett välstrukturerat företag med en stark finansiell situation och är väl positionerat för att aktivt delta i den konsolidering vi nu ser som möjlig på denna marknad, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson.

Martinsson är en rikstäckande aktör inom området server- och serverrelaterade tjänster. Med hjälp av väl fungerande IT-lösningar stärker Martinsson sina kunders konkurrenskraft. Martinsson har 230 anställda fördelade på 12 kontor. Nettoomsättningen för helåret 2001 uppgick till 480 Mkr och rörelseresultat före goodwill och jämförelsestörande poster till
-0,6 Mkr.

Med målet att bli en ledande aktör inom IT-infrastruktur har Martinsson genomfört ett omfattande arbete för att stärka sitt kunderbjudande, positionera bolaget och reducera kostnaderna. Ett förvärv av IMS Data med ca 330 anställda och en omsättning om 580 Mkr 2001 skulle innebära att Martinsson tar ett stort steg på vägen mot sitt mål.

Ratos ägarandel i Martinsson är 50 %.