Kronans Droghandel säljs till Orion

2002-04-12

Finska Orion äger redan tidigare 10,6% av aktierna i KD. Genom dagens förvärv av Ratos och 3i´s sammanlagda innehav om 58,3% i KD träder Orion in som ny huvudägare. Återstående större ägare är bland andra MSD Sverige, Pfizer och Astra Nordic. Den 3 april 2002 offentliggjordes att KD säljer sitt norska dotterbolag Holtung. Den realisationsförlust denna affär ger upphov till i KD beräknas påverka Ratos resultat negativt. För Ratos beräknas nettoeffekten av de två affärerna bli en vinst om ca 60 Mkr.

- I Orion har vi funnit en stark ägare till KD. Bolagens verksamheter kompletterar varandra väl och vi är övertygade om att såväl KDs som Orions kunder och anställda kommer finna att de framöver erbjuds än bättre möjligheter genom samgåendet, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson försäljningen. Att vi på relativt kort tid hunnit delta i att åstadkomma nyttiga förändringar i KDs struktur och finna en ny huvudägare för bolaget samtidigt som investeringen resulterat i en god exitvinst känns mycket tillfredsställande.

Orions dotterbolag Oriola är Finlands näst största läkemedelsgrossist. Oriola är också den ledande grossisten inom distribution av medicintekniska produkter till hälsovårds- och laboratoriebranschen i Finland. I Sverige marknadsför Oriola ett fullsortimentsprogram av dentalprodukter. Genom förvärvet av KD kommer Orions verksamhet inom distribution av läkemedel och hälsovårds- och laboratorieprodukter att nå en slagkraftig storlek i Norden. Tillsammans blir Oriola och KD marknadsledare i Finland och den näst största läkemedelsgrossisten i Sverige.

- Vi har köpt majoriteten i KD med syfte att bilda en nordiskt sett stor distributör för läkemedel och hälsovårdsprodukter samtidigt som vi förstärker Orions strategiska ställning som produktleverantör i hälso- och sjukvårdsbranschen, förklarar Orions koncernchef Jukka Viinanen.

De båda bolagen kommer att fortsätta som självständiga enheter. Affären villkoras bland annat av godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.