Kronans Droghandel säljer norska Holtung

2002-04-03

Kronans Droghandel (KD), till 49% ägt av private equity-bolaget Ratos, överlåter sitt norska dotterbolag Holtung till brittiska läkemedelsdistributören Alliance UniChem Plc.
Med Alliance UniChem får Holtung en industriell ägare som genom sin europeiska marknadsposition och grossisterfarenhet har möjlighet att utveckla Holtung i enlighet med de nya förutsättningar som gäller på den norska marknaden.

Överlåtelsen av Holtung skall ses i ljuset av förra årets avreglering av den norska apoteksmarknaden. Avregleringen, som bland annat förhindrar läkemedelsproducenter att äga apotek, har medfört att över 90% av de norska apoteken på kort tid knutits till apotekskedjor med stora utländska grossister bakom sig. Denna konsolidering har på ett påtagligt sätt förändrat förutsättningarna för Holtung genom att antalet oberoende apotek drastiskt kommit att minska. Konkurrensförutsättningarna för KD, som till 42% ägs av läkemedelsproducenter, har därför försämrats på ett sätt som omöjliggör för bolaget att verka på den norska marknaden.

Under 2001 omsatte Holtung ca 1,1 miljarder kr vilket motsvarar mindre än 10% av KDs totala omsättning. Under samma period genererade verksamheten i Holtung en rörelseförlust om drygt 60 Mkr. Avyttringen beräknas resultera i en realisationsförlust om 130 Mkr och ge en negativ likviditetseffekt om ca 25 Mkr. Ratos resultat för andra kvartalet 2002 beräknas, till följd av dagens affär, belastas med ca 64 Mkr.

- Genom dagens affär säkerställer KD en fortsatt överlevnad för Holtung till gagn för såväl kunder som personal. Samtidigt stryper KD på detta sätt den enskilt största källan till koncernens försvagade resultat under 2001, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson försäljningen av Holtung.

Överlåtelsen av Holtung till AU villkoras bland annat av godkännande av norska konkurrensmyndigheter.