Journalistpris till Ronald Fagerfjäll

2002-03-11

Av kallelsen till Ratos bolagsstämma som offentliggörs idag framgår att det Söderbergska Journalistpriset i ekonomi om 150 000 kr i år tilldelas Ronald Fagerfjäll, tidigare chefredaktör på Affärsvärlden. Juryns motivering lyder "en journalistik som ständigt präglas av stora kunskaper och god balans".
Det Söderbergska Journalistpriset delas ut av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser. Stiftelserna - som är största ägare i Ratos - delar ut betydande anslag till företrädesvis ekonomisk, medicinsk och rättsvetenskaplig forskning. Därutöver delas årligen fyra priser ut; Söderbergska priset i medicin, Söderbergska Handelspriset, Torsten och Wanja Söderbergs pris för att främja konsthantverk och formgivning i Norden samt det Söderbergska Journalistpriset. Bland tidigare mottagare av Söderbergska Journalistpriset i ekonomi kan nämnas Göran Albinsson Bruhner, Svante Nycander, Nils-Eric Sandberg, Anders Isacsson och Per T Ohlsson.

Stiftelserna har över åren delat ut ca 750 Mkr i anslag och priser.

Bolagsstämma 2002
Bolagsstämman äger rum onsdagen den 10 april klockan 17.30 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se/anmalan. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 27 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor, Drottninggatan 2 i Stockholm samt på www.ratos.se/anmalan.

Styrelse
Omval föreslås av styrelseledamöterna Olof Stenhammar (ordf), Lars Berg, Peggy Bruzelius, Göran Grosskopf, Arne Karlsson (VD), Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Harry Faulkner och Göran Lindahl har båda avböjt omval. Aktieägare representerande ca 75 % av rösterna i bolaget står bakom förslaget. Antalet ordinarie ledamöter i Ratos styrelse minskas därmed från dagens nio till sju.

Utdelningsförslag 6,25 kr
Styrelsen föreslår en utdelning om 6,25 kr per aktie (5,50).

Återköp
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7 % av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen handlingsutrymme i sitt arbete med att skapa värde för bolagets aktieägare.

Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 550 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till högst 20 nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 550 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.