Bokslutskommuniké 2001

2002-02-21

- Resultat före skatt 1 926 Mkr (1 977)
- Vinst per aktie 22,07 kr (23,50)
- Föreslagen utdelning 6,25 kr per aktie (5,50)
- Totalavkastning för Ratos-aktien +27%
- Positiv EBITA-utveckling i Innehaven

Stockholm den 21 februari 2002
Ratos AB (publ)

Styrelsen