Återbetalning från Telia Overseas

2002-07-03

Efter tidigare beslut om nedsättning av aktiekapitalet i Telia Overseas har idag utbetalning skett till ägarna motsvarande totalt 3 105 Mkr. För Ratos, med en ägarandel om ca 9% av kapitalet, motsvarar utbetalningen 272 Mkr.

Ratos har investerat 328 Mkr i Telia Overseas sedan starten 1996. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och försälja telekomlicenser, främst avseende mobiltelefoni och kommunikationsnät i utvecklingsländer. Under 2001 såldes andelarna i Si. Mobil i Slovenien och Tess i Brasilien. Försäljningarna resulterade tillsammans i en reavinst om 314 Mkr. Kvar finns idag i Telia Overseas engagemang i Hongkong, Namibia, Sri Lanka och Uganda samt innehavet i indiska Bharti Mobile som är under avyttring.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00