Ratos och 3i lägger gemensamt kontantbud om 8,3 miljarder kronor på Atle och delar på portföljen.

2001-02-19

Ratos och Europas ledande Private Equity-bolag, 3i, bildar ett gemensamt bolag för att kontant förvärva Atle. Budet innebär ett pris per Atle-aktie på 153 kronor, motsvarande ett värde om cirka 8,3 miljarder kronor. Budet är, bland annat, villkorat av att Atle därutöver delar ut Studsvik till sina aktieägare. Atles styrelse har enhälligt rekommenderat Atles aktieägare att acceptera budet.

Det formella pressmeddelandet avseende erbjudandet bifogas som bilaga till detta press-meddelande.

Ratos och 3i lägger ett gemensamt bud på samtliga aktier i det börsnoterade Private Equity-bolaget Atle. Budet genomförs via det till lika delar ägda svenska bolaget Woodrose Invest AB, som bildats för att genomföra affären. Styrelsen i Atle har idag offentliggjort sin enhälliga rekommendation till sina aktieägare att acceptera erbjudandet.

Budet motsvarar 153 kronor per aktie och är, bland annat, villkorat av att Studsvik dessförinnan delas ut till Atles aktieägare. Styrelsen i Atle kommer på Atles bolagsstämma, som beräknas hållas den 19 april, att lämna ett förslag om utdelning av Studsvik till sina aktieägare. Atles innehav i Studsvik har ett bokfört värde om 9 kronor per aktie, som tillsammans med kontanterbjudandet om 153 kronor per aktie ger 162 kronor per Atle-aktie. Detta motsvarar 25,8 procent över genomsnittskursen för Atle-aktien de senaste 30 dagarna omedelbart före budet. I det fall kontantutdelning för verksamhetsåret 2000 kommer att utbetalas till Atles aktieägare, minskas kontanterbjudandet med motsvarande belopp.

Bakgrund och motiv
Affären är ett naturligt steg i Ratos strategi att bli ett renodlat och ledande svenskt Private Equity-bolag. Målet är att 100 procent av tillgångarna ska utgöra Aktiva Innehav, varav 60-90 procent onoterade bolag.

Det är Ratos övertygelse att de värdeskapande möjligheterna är störst i onoterade bolag. Genom att vara ett av Sveriges ledande Private Equity-bolag med inriktning på stora och medelstora bolag är Ratos ett attraktivt placeringsalternativ för alla som vill ta del av värdeskapandet i onoterade bolag. Ratos kommer i ännu högre grad än tidigare att utgöra ett alternativ för investering i en företagskategori, som annars skulle vara utom räckhåll för den mindre investeraren.

- Affären gör att vi snabbt och kraftfullt ökar andelen investerat kapital i onoterade bolag i vår portfölj, säger Arne Karlsson, VD för Ratos. Vi förvärvar ett antal intressanta bolag där utsikterna att skapa ytterligare värden är goda. Detta ökar ytterligare våra aktieägares möjligheter att få en god avkastning på sin investering i Ratos.

Atles portfölj av investeringar består av över 100 små och medelstora onoterade bolag inom olika sektorer, huvudsakligen inom svenskt näringsliv. Flera av Atles investeringar passar väl in i Ratos portfölj vad avser storlek, inriktning och mognad. Ratos strategi är att investera och bli huvudägare i ett begränsat antal medelstora och stora bolag. Genom att lägga ett gemensamt bud med 3i kan Ratos förvärva de innehav från Atles portfölj som bäst passar Ratos strategi medan 3i kan förvärva ett större antal bolag till sin nystartade svenska verksamhet.

Ratos och 3i avser att dela på innehaven enligt en värdemässig proportion om cirka 40:60. Ratos förvärvar ensamt ett helägt innehav samt ett börsnoterat innehav. Därutöver förvärvar Ratos, tillsammans med 3i, 10 innehav där Ratos ägarandel kommer att variera mellan 28 och 50 procent. Dessa 12 investeringar motsvarar ett värde för Ratos om sammanlagt cirka 2,8 miljarder kronor. 3i tar över 75 investeringar, framförallt minoritetsinnehav. Den kvarvarande portföljen om 19 hel- och delägda bolag kommer att ägas gemensamt av Ratos och 3i. Ratos investering i Atle uppgår till cirka 3,2 miljarder kronor.

Om budet accepteras och förvärvet kan genomföras, kommer Ratos portfölj att innehålla 25 Aktiva innehav. Följande nya innehav kommer då att ingå bland Ratos Aktiva innehav:

Företag Ratos ägarandel, %
Alimak + Hek International
Arcorus (fd. Hägglunds Drives + GS Hydro)
DIAB 
Gadelius KK
Haendig 
Hilding Anders 
Kronans Droghandel
Martinsson Gruppen 
Programmera
Sweden On Line
Haglöfs 
HL Display AB 
50
49
48
50
49
28
49
50
46
50
100
29

Samarbete med 3i
3i, som bildades 1945 i Storbritannien, har idag 38 kontor på tre kontinenter. 3i:s börsvärde är idag cirka 117 miljarder kronor. 3i är Europas ledande Private Equity-bolag med cirka 2 800 innehav inom olika branscher över hela Europa. Genom samarbetet med 3i får Ratos en samarbetspartner med en stor kunskaps- och erfarenhetsbank samt ett internationellt nätverk, vilket kan utnyttjas även för framtida samarbeten och globala exits.

Finansiering
Ratos och 3i har lämnat ovillkorade finansieringsåtaganden till Woodrose Invest AB. Ratos kommer huvudsakligen att finansiera förvärvet genom att avveckla delar av Kapitalförvaltningen. Inga Aktiva innehav kommer att säljas för att finansiera Atle-köpet.

Tidplan
Ett prospekt innehållande mer detaljerad information om erbjudandet beräknas distribueras till aktieägarna i Atle i början av mars. Anmälningsperioden för erbjudandet förväntas börja i mitten av mars och löpa fram till strax efter Atles bolagsstämma, som är avsedd att hållas den 19 april 2001.

Mer information
- Mer information om innehaven i Atle finns på bolagets hemsida www.atle.se
- Det formella pressmeddelandet avseende erbjudandet bifogas som bilaga till detta pressmeddelande.