Ratos lägger bud på Lindab AB tillsammans med 6:e AP-fonden och Skandia Liv.

2001-05-13

Lindab Intressenter (se not 1/ nedan) lämnar ett rekommenderat kontant bud om totalt 3 310 Mkr på Lindab. Budpremie 32%.

 • 138 kr kontant per B-aktie: Ratos, 6:e AP-fonden, Skandia Liv, Carl-Gustaf Sondén och Hans Schmidt-Hansen ("Investerargruppen") erbjuder, genom sitt gemensamt ägda bolag Lindab Intressenter AB1 ("Lindab Intressenter") 138 kronor kontant per B-aktie i Lindab AB (publ) ("Lindab"). Erbjudandet innebär en premie om 32,1 procent i förhållande till den genomsnittliga senaste betalkursen för Lindabs B-aktie på Stockholmsbörsen de 30 senaste handelsdagarna innan handeln i aktien stoppades den 11 maj 2001 (se not 2/ nedan).

 • 158 kr kontant per A-aktie: 56,9 procent av rösterna och 11,7 procent av kapitalet i Lindab representeras av icke börsnoterade A-aktier. Lindab Intressenter erbjuder 158 kronor kontant per A-aktie, vilket bedöms motsvara marknadsvärdet.

 • Styrelsens rekommendation: Styrelsen för Lindab har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Lindab att acceptera erbjudandet från Lindab Intressenter. Nordea Securities har på Lindabs styrelses uppdrag utvärderat erbjudandet och har i ett värdeutlåtande uttalat att den erbjudna betalningen till aktieägarna utgör skälig ersättning.

 • Accepter: Aktieägare som kontrollerar aktier motsvarande 65,7 procent av rösterna och 29,0 procent av aktierna i Lindab har förbundit sig att acceptera erbjudandet från Lindab Intressenter.

 • Lindab Intressenter: Lindab Intressenter kommer att ägas till 42,2 procent av Ratos, 23,9 procent av 6:e AP-fonden, 23,9 procent av Skandia Liv samt till 10,0 procent av Carl-Gustaf Sondén (VD i Lindab) och Hans Schmidt-Hansen (vVD i Lindab).

 • Anmälningsperiod: Anmälningsperioden för att acceptera erbjudandet beräknas vara från och med den 22 maj till och med den 18 juni 2001.


  not 1/ Under föreslagen namnändring från Gigantissimo 2295 AB.
  not 2/ Justerat för utdelning om 3 kronor per aktie med avstämningsdag den 2 maj 2001.  Bakgrund och motiv för erbjudandet

 • Startpunkt för nya strukturgrepp
  Lindab, vars B-aktie är noterad på såväl Stockholmsbörsen som Köpenhamns fondbörs sedan 1984 respektive 1991, har utvecklats från ett lokalt producerande företag med enkla produkter baserade på tunnplåt till en världsomspännande ventilations- och byggmaterialkoncern verksam på 130 platser i 21 länder. Inom Lindabs enskilt viktigaste produktgrupp de s k cirkulära kanalsystemen har företaget etablerat en världsledande ställning. Lindabs marknad är på många håll fortfarande fragmenterad och präglas ofta av lokala entreprenörer både i tillverknings- och i installationsledet. En tydlig trend är dock att den gamla hantverksprocessen börjar överges till förmån för mer industrialiserade processer som bygger på skalekonomi.

  Planerade åtgärder stärker Lindab
  Ratos har i sina diskussioner med 6:e AP-fonden och Skandia Liv funnit en gemensam syn på hur Lindabs potential bäst tillvaratas. Målet är att etablera Lindab som en ledande aktör inom utvalda produkt- och marknadssegment. För att nå detta mål krävs nya strukturgrepp och betydande investeringar.

  "Vi har under en längre tid följt Lindab och studerat dess branschförutsättningar. Vi bedömer att Lindab nu är moget för en tillväxtsatsning på nyckelmarknader globalt, säger Arne Karlsson, VD för Ratos."

  Ledningen för Lindab delägare
  Investerargruppens aktiva ägarskap bygger bland annat på ledningens engagemang och att samsyn råder om gemensamma mål och handlingsplaner. För Ratos, 6:e AP-fonden och Skandia Liv har det därför varit avgörande att Carl-Gustaf Sondén och Hans Schmidt-Hansen deltar i investerargruppen och aktivt avser leda den fortsatta utvecklingen av Lindab. För att ytterligare stärka ledningens engagemang avser Lindab Intressenter att erbjuda även andra nyckelpersoner inom Lindab att på sikt bli delägare i Lindab Intressenter.

  I Lindab Intressenters strategi ingår att fullfölja och implementera avsedda åtgärder. För Lindab ser Investerargruppen inom en 5-årsperiod framför sig en betydligt större koncern med en väsentligt starkare global marknadsställning. Den nya Lindab-koncernen skulle därmed, med beaktande av då rådande börsklimat, åter kunna bli ett attraktivt börsnoterat bolag med den storlek, likviditet i aktien och lönsamhet som aktiemarknaden kräver.


  Carnegie är rådgivare till Lindab Intressenter och Investerargruppen i samband med erbjudandet. Lindab har anlitat Nordea Securities som rådgivare med anledning av erbjudandet från Lindab Intressenter.


  Hela pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk.