Lindab Intressenter lämnar ett rekommenderat kontant bud om totalt 3 310 Mkr på Lindab. Budpremie 32%.

2001-05-13

Lindab Intressenter (se not 1/ nedan) lämnar ett rekommenderat kontant bud om totalt 3 310 Mkr på Lindab. Budpremie 32%.

· 138 kr kontant per B-aktie: Ratos, 6:e AP-fonden, Skandia Liv, Carl-Gustaf Sondén och Hans Schmidt-Hansen (”Investerargruppen”) erbjuder, genom sitt gemensamt ägda bolag Lindab Intressenter AB1 (”Lindab Intressenter”) 138 kronor kontant per B-aktie i Lindab AB (publ) (”Lindab”). Erbjudandet innebär en premie om 32,1 procent i förhållande till den genomsnittliga senaste betalkursen för Lindabs B-aktie på Stockholmsbörsen de 30 senaste handelsdagarna innan handeln i aktien stoppades den 11 maj 2001 (se not 2/ nedan).
· 158 kr kontant per A-aktie: 56,9 procent av rösterna och 11,7 procent av kapitalet i Lindab representeras av icke börsnoterade A-aktier. Lindab Intressenter erbjuder 158 kronor kontant per A-aktie, vilket bedöms motsvara marknadsvärdet.
· Styrelsens rekommendation: Styrelsen för Lindab har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Lindab att acceptera erbjudandet från Lindab Intressenter. Nordea Securities har på Lindabs styrelses uppdrag utvärderat erbjudandet och har i ett värdeutlåtande uttalat att den erbjudna betalningen till aktieägarna utgör skälig ersättning.
· Accepter: Aktieägare som kontrollerar aktier motsvarande 65,7 procent av rösterna och 29,0 procent av aktierna i Lindab har förbundit sig att acceptera erbjudandet från Lindab Intressenter.
· Lindab Intressenter: Lindab Intressenter kommer att ägas till 42,2 procent av Ratos, 23,9 procent av 6:e AP-fonden, 23,9 procent av Skandia Liv samt till 10,0 procent av Carl-Gustaf Sondén (VD i Lindab) och Hans Schmidt-Hansen (vVD i Lindab).
· Anmälningsperiod: Anmälningsperioden för att acceptera erbjudandet beräknas vara från och med den 22 maj till och med den 18 juni 2001.


not 1/ Under föreslagen namnändring från Gigantissimo 2295 AB.
not 2/ Justerat för utdelning om 3 kronor per aktie med avstämningsdag den 2 maj 2001.

 

Bakgrund och motiv för erbjudandet
Startpunkt för nya strukturgrepp
Lindab, vars B-aktie är noterad på såväl Stockholmsbörsen som Köpenhamns fondbörs sedan 1984 respektive 1991, har utvecklats från ett lokalt producerande företag med enkla produkter baserade på tunnplåt till en världsomspännande ventilations- och byggmaterialkoncern verksam på 130 platser i 21 länder. Inom Lindabs enskilt viktigaste produktgrupp de s k cirkulära kanalsystemen har företaget etablerat en världsledande ställning. Lindabs marknad är på många håll fortfarande fragmenterad och präglas ofta av lokala entreprenörer både i tillverknings- och i installationsledet. En tydlig trend är dock att den gamla hantverksprocessen börjar överges till förmån för mer industrialiserade processer som bygger på skalekonomi.

Planerade åtgärder stärker Lindab
Ratos har i sina diskussioner med 6:e AP-fonden och Skandia Liv funnit en gemensam syn på hur Lindabs potential bäst tillvaratas. Målet är att etablera Lindab som en ledande aktör inom utvalda produkt- och marknadssegment. För att nå detta mål krävs nya strukturgrepp och betydande investeringar.
”Vi har under en längre tid följt Lindab och studerat dess branschförutsättningar. Vi bedömer att Lindab nu är moget för en tillväxtsatsning på nyckelmarknader globalt, säger Arne Karlsson, VD för Ratos.”

Ledningen för Lindab delägare
Investerargruppens aktiva ägarskap bygger bland annat på ledningens engagemang och att samsyn råder om gemensamma mål och handlingsplaner. För Ratos, 6:e AP-fonden och Skandia Liv har det därför varit avgörande att Carl-Gustaf Sondén och Hans Schmidt-Hansen deltar i investerargruppen och aktivt avser leda den fortsatta utvecklingen av Lindab. För att ytterligare stärka ledningens engagemang avser Lindab Intressenter att erbjuda även andra nyckelpersoner inom Lindab att på sikt bli delägare i Lindab Intressenter.
I Lindab Intressenters strategi ingår att fullfölja och implementera avsedda åtgärder. För Lindab ser Investerargruppen inom en 5-årsperiod framför sig en betydligt större koncern med en väsentligt starkare global marknadsställning. Den nya Lindab-koncernen skulle därmed, med beaktande av då rådande börsklimat, åter kunna bli ett attraktivt börsnoterat bolag med den storlek, likviditet i aktien och lönsamhet som aktiemarknaden kräver.

 

Carnegie är rådgivare till Lindab Intressenter och Investerargruppen i samband med erbjudandet. Lindab har anlitat Nordea Securities som rådgivare med anledning av erbjudandet från Lindab Intressenter.

 

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, telefon 08-700 17 00
Urmas Kruusval, 6:e AP-fonden, telefon 031-741 10 40
Per Johan Björnstedt, Skandia, telefon 08-788 10 00


Erbjudandet
Aktieägarna i Lindab erbjuds överlåta samtliga sina aktier i Lindab till Lindab Intressenter. För varje A-aktie erhålls 158 kronor och för varje B-aktie erhålls 138 kronor. Courtage utgår ej. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 3.310 miljoner kronor. I detta värde inräknas ej de 417.143 B-aktier som Lindab har i eget innehav. B-aktierna i Lindab noteras på A-listan vid Stockholmsbörsen och på Köpenhamns fondbörs. A-aktierna är ej börsnoterade. Senaste betalkurs för Lindabs B-aktie på Stockholmsbörsen den 11 maj 2001, innan handeln i aktien stoppades, var 118 kronor per aktie. Erbjudandet på B-aktierna innebär en premie om 16,9 procent i förhållande till denna kurs. Jämfört med den genomsnittliga senaste betalkursen de senaste 30 handelsdagarna, den 28 mars – 11 maj 2001, uppgår premien till 32,1 procent.1
Senaste betalkurs för Lindabs B-aktie på Köpenhamns fondbörs den 10 maj 2001, sista dagen för handel i aktien innan erbjudandets offentliggörande, var 111 kronor2 per aktie. Erbjudandet på B-aktierna innebär en premie om 24,3 procent i förhållande till denna kurs. Jämfört med den genomsnittliga senaste betalkursen för Lindabs B-aktie på Köpenhamns fondbörs de senaste 30 handelsdagarna, den 27 mars – 10 maj 2001, uppgår premien till 38,8 procent.1
Erbjudandet på A-aktierna bedöms motsvara marknadsvärdet och ligger i linje med det skydd för B-aktieägarna, avseende möjlig budpremie för A-aktierna, vilket tidigare kommunicerats i Lindabs årsredovisningar.
De ledande befattningshavare i Lindab som ingår i Investerargruppen, Carl-Gustaf Sondén och Hans Schmidt-Hansen, kommer att avyttra sina aktier i Lindab motsvarande 5,7 procent av aktierna och 23,4 procent av rösterna till Lindab Intressenter i utbyte mot aktier i Lindab Intressenter under förutsättning av att erbjudandet till Lindabs aktieägare fullföljs. För A-aktierna kommer att erhållas aktier i Lindab Intressenter motsvarande ett värde om 158 kronor och för B-aktierna aktier i Lindab Intressenter motsvarande ett värde om 138 kronor, vilket motsvarar den ersättning som erbjuds i det offentliga erbjudandet.
Ratos äger idag inga aktier i Lindab. 6:e AP-fonden äger aktier i Lindab motsvarande 0,8 procent av aktierna och 0,4 procent av rösterna. Skandia Liv äger aktier i Lindab motsvarande 1,3 procent av aktierna och 0,6 procent av rösterna. Skandia Fonder, ett bolag fristående från Skandia Liv, äger aktier i Lindab motsvarande 2,5 procent av aktierna och 1,2 procent av rösterna.
Ägare till sammanlagt 1.680.000 A-aktier och 3.824.516 B-aktier, motsvarande 23,3 procent av aktierna och 42,3 procent av rösterna i Lindab, har förbundit sig att acceptera Lindab Intressenters bud. Dessa ägare och de ledande befattningshavare som kommer att avyttra sina aktier till Lindab Intressenter enligt ovan representerar tillsammans 29,0 procent av aktierna och 65,7 procent av rösterna i Lindab.
Styrelsen för Lindab har utvärderat erbjudandet och enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Lindab att acceptera erbjudandet från Lindab Intressenter. Carl-Gustaf Sondén och Hans Schmidt-Hansen har inte deltagit i detta beslut. Nordea Securities har på Lindabs styrelses uppdrag utvärderat erbjudandet och har i ett värdeutlåtande uttalat att den erbjudna betalningen till aktieägarna utgör skälig ersättning. Detta utlåtande kommer att återges i prospektet rörande erbjudandet.
Lindab Intressenter har erhållit ett bindande finansieringslöfte från Handelsbanken avseende den del av transaktionen som finansieras med lånekapital.

Villkor för erbjudandet
Lindab Intressenters erbjudande gäller med förbehåll för:
· att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Lindab Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av kapital och röster i Lindab. Lindab Intressenter förbehåller sig dock rätten att fullfölja erbjudandet även vid lägre anslutning;
· att samtliga svenska och utländska tillstånd och godkännanden, innefattande sådana från relevanta konkurrensmyndigheter, nödvändiga för erbjudandet och för det föreslagna förvärvet av Lindab erhålls på villkor som enligt Lindab Intressenters bedömning inte väsentligt påverkar förvärvet;
· samt att varken erbjudandet, förvärvet av Lindab, eller Lindabkoncernen, innan offentliggörande skett att erbjudandet fullföljs, påverkas väsentligt negativt av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet, som vid bedömningstillfället föreligger eller kan förväntas, eller av annan omständighet utanför Lindab Intressenters kontroll.

Preliminär tidsplan
Prospekt beräknas kunna tillsändas aktieägarna i Lindab omkring den 22 maj 2001. Anmälningsperioden för accepterande av erbjudandet beräknas vara från och med den 22 maj till och med den 18 juni 2001. Om Lindab Intressenter omkring den 19 juni 2001 offentliggör att erbjudandet fullföljs, beräknas likvid erläggas den 28 juni 2001. Lindab Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga accepttiden liksom att senarelägga tidpunkten för erläggande av likvid.

Ratos i korthet
Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till ca 9 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Camfil, Capona, Dahl, DataVis, Esselte, Exceed, Industri Kapital, Q-Labs, Superfos, Telelogic och Telia Overseas och de nyförvärvade före detta Atle-innehaven Arcorus, DIAB, Gadelius KK, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Intervect, Kronans Droghandel, Martinsson Gruppen, Programmera, Sweden On Line samt en hälftenägd portfölj av mindre innehav.

6:e AP-fonden i korthet
6:e AP-fonden, en av fem fonder som förvaltar de allmänna pensionsmedlen, har en särställning i det svenska AP-fondsystemet.
Utöver traditionell kapitalförvaltning har 6:e AP-fonden en omfattande investeringsverksamhet i onoterade bolag. Inom den onoterade sektorn - Private equity marknaden - arbetar fonden både inom områdena Buy-out och Venture Capital. Fonden är idag en framgångsrik aktör på den svenska Private equity marknaden och arbetar långsiktigt med att befästa och utveckla denna position.
Inom Venture Capital området bidrar fonden med kapital, kompetens och nätverk till svenska tillväxtföretag som har en bärkraftig affärsidé.
Buy-out-verksamheten är inriktad på finansiella och strukturella investeringar i större etablerade företag. Exempel på investeringar är Norrporten som köptes ut från Stockholmsbörsen under hösten 2000.
Per 31 december 2000 förvaltade 6:e AP-fonden 18,4 miljarder varav 3,7 miljarder inom onoterade bolag.

Skandia Liv i korthet
Skandia Liv är ett av landets äldsta livförsäkringsbolag och förvaltar cirka 265 miljarder kronor åt en miljon kunder. Skandia Liv är ett ömsesidigt bolag och allt överskott går därför tillbaka till kunderna. Genom en professionell och global förvaltning har avkastningen per år varit 13 procent i genomsnitt under de senaste 15 åren.