Lindab Intressenter höjer budet på Lindab

2001-06-15

- Budet höjs till 144 kronor kontant per B-aktie
- Premien för B-aktien uppgår till 38 procent
- Anmälningsperioden förlängs t o m den 29 juni 2001
- Aktieägare som äger 66,3 procent av aktierna och 84,0 procent av rösterna accepterar

I ett offentligt erbjudande den 14 maj 2001 erbjöd Ratos, Sjätte AP-fonden, Skandia Liv, Carl-Gustaf Sondén och Hans Schmidt-Hansen, genom det gemensamt ägda Lindab Intessenter, 158 kronor kontant per A-aktie och 138 kronor kontant per B-aktie i Lindab AB (publ) ("Lindab"). Lindab Intressenters bedömning var att skillnaden i erbjudande mellan A- och B-aktier var väl avvägd mot bakgrund av praxis och regelverk på den danska aktiemarknaden. Detta är omständigheter av stor betydelse då Lindab även är noterat i Danmark och har danska huvudägare. En annan viktig omständighet utgörs av att aktierna av serie A endast representerar cirka 12 procent av aktiekapitalet men cirka 58 procent av röstetalet i Lindab, varför aktierna av serie A har ett betydande strategiskt värde genom att köparna av dessa aktier erhåller röstmajoritet.

Efter diskussioner med ett antal svenska institutioner, som uttryckte kritik mot det tidigare erbjudandet, samt de danska huvudägarna, har Lindab Intressenter, i syfte att säkerställa ett framgångsrikt erbjudande, beslutat att höja erbjudandet till 144 kronor kontant per B-aktie. Erbjudandet till A-aktieägarna kvarstår oförändrat. De B-aktieägare som omnämns ovan och som representerar 22,8 procent av antalet aktier och 11,0 procent av antalet röster i Lindab har förbundit sig att acceptera det höjda erbjudandet under förutsättning att inget konkurrerande, mer förmånligt, erbjudande lämnas. Utöver detta har Lindabs största B-aktieägare, danska Arbejdsmarkedets Tillægspension, som äger aktier i Lindab motsvarande 13,8 procent av antalet aktier och 6,7 procent av antalet röster förbundit sig att acceptera erbjudandet under samma förutsättningar som nyss nämnda svenska B-aktieägare. Totalt kontrollerar Lindab Intressenter därmed, inklusive tidigare villkorade accepter, 66,3 procent av antalet aktier och 84,0 procent av antalet röster i Lindab.

Det nya budet innebär en premie på 38 procent i förhållande till den genomsnittliga senaste betalkursen för Lindabs B-aktie på Stockholmsbörsen de 30 senaste handelsdagarna innan handeln i aktien stoppades den 11 maj 2001. På Köpenhamns Fondbörs innebär motsvarande beräkning en premie på 45 procent.

Tidsplan och villkor
Det ursprungliga prospektet och anmälningssedel tillsändes Lindabs aktieägare den 22 maj 2001 och tillhandahålles även av Carnegie, telefon 08-588 694 83.

Anmälningstiden som ursprungligen löpte till den 18 juni 2001 har med anledning av det höjda erbjudandet förlängts till och med den 29 juni 2001. Om erbjudandet fullföljs omkring den 2 juli 2001 beräknas likvid kunna erläggas den 9 juli 2001.

Priset per B-aktie höjs till 144 kronor.

Övriga villkor kvarstår oförändrade.

Ursprungliga anmälningssedlar gäller även för det höjda erbjudandet. Aktieägare som redan lämnat in anmälningssedel kommer att erhålla 144 kronor per B-aktie och behöver ej vidta någon ytterligare åtgärd.