Göran Lindahl föreslås till Ratos styrelse

2001-03-01

Göran Lindahl föreslås till Ratos styrelse som därmed kommer att utökas till nio ledamöter. Detta framgår av kallelsen till Ratos bolagsstämma vilken offentliggörs idag.
I kallelsen framgår att aktieägare repre-senterande ca 75% av rösterna i bolaget står bakom förslaget att välja in Göran Lindahl, fd VD i ABB.
Omval föreslås av styrelseledamöterna Olof Stenhammar (ordf), Lars Berg, Peggy Bruzelius, Harry Faulkner, Göran Grosskopf, Arne Karlsson,
Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg.

Utdelningsförslag 5,50 kr
Styrelsen föreslår en utdelning om 5,50 kr per aktie (4,50).

Återköp
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att förvärva upp till 7% av bolagets aktier över marknaden. Styrelsen föreslår även att aktiekapitalet nedsätts genom indragning av 657 800 återköpta aktier.

Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår om utställande av högst 500 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier. Köpoptionerna föreslås erbjudas till högst 15 nyckelpersoner verksamma inom Ratos.

Söderbergska journalistpriset
Söderbergska journalistpriset i medicin kommer att delas ut efter stämmans avslutande.

Bolagsstämman äger rum torsdagen den 5 april klockan 17.30 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds Väg 3, Stockholm.


Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se/anmalan
Information om återköp finns på www.ratos.se under flik Investor Relations/aktiedata/återköp