Delårsrapport januari-september 2001

2001-11-13

- Resultat före skatt 2 129 Mkr (1 775)
- Vinst per aktie 25,49 kr (21,32)
- Totalavkastning för Ratos-aktien +10 %
- Förvärv av 25 % i Dynal Biotech
- Sweden On Line avyttrat
Stockholm 13 november 2001
RATOS AB (publ)

Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.