Delårsrapport januari - juni 2001

2001-08-24

- Resultat före skatt 1 898 Mkr (1 633)
- Ratos-aktiens totalavkastning 25 %
- Scandic-innehavet sålt - exitvinst om 1,7 miljarder kr
- Förvärv av 49 % av Lindab
- 13 nya innehav från Atle konsoliderade
Stockhholm 24 augusti 2001
RATOS AB(publ)
 

 
Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.