Budet på Atle accepterat till 98,7 procent

2001-05-16

Erbjudandet accepterat till 98,7 procent
Den förlängda anmälningstiden för erbjudandet till aktieägarna i Atle AB gick ut den 11 maj 2001. Aktieägare med sammanlagt 98,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Atle har accepterat erbjudandet. För de aktier som lämnats in under den förlängda anmälningstiden kommer likvid att erläggas omkring den 18 maj 2001.

Underhandserbjudande
Ratos och 3i, genom sitt gemensamt ägda bolag Woodrose Invest, erbjuder sig att i samband med det inledda tvångsinlösenförfarandet förvärva kvarvarande aktier i Atle till ett slutgiltigt lösenpris om 147 kronor per aktie. Aktieägare som är direktregistrerade kan acceptera erbjudandet genom att skicka in den i maj utsända anmälningssedeln till ArosMaizels AB, Emissioner E 15, Engelbrektsplan 1, 114 98 Stockholm. Direktregistrerade aktieägare som vill beställa en ny anmälningssedel kan kontakta ArosMaizels på 08-407 90 00. Förvaltarregistrerade ktieägare kan acceptera erbjudandet i enlighet med förvaltares instruktioner.

Tvångsinlösen
Atleaktien avnoterades från Stockholmsbörsen den 14 maj 2001. Tvångsinlösenprocessen för resterande utestående aktier i Atle har inletts.


För eventuella frågor hänvisas till Nordea Securities (tidigare ArosMaizels),
telefon 08-407 90 00.