Bokslutskommuniké 2000

2001-02-22

- Resultat före skatt 1 977 Mkr (1 761)
- Vinst per aktie 23,91 kr (20,95)
- Utdelningsförslag 5,50 kr per aktie (4,50)
- Löpande resultat från Aktiva innehav 320 Mkr (128)
- Substansvärdet per aktie ökade 15%
- Substansvärdet per den 20 februari 118 kr per aktie

Stockholm den 22 februari 2001
RATOS AB (publ)
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.