Beslut vid Ratos bolagsstämma

2001-04-06

Utdelning 5,50 kr
Vid gårdagens ordinarie bolagsstämma i Ratos fastställdes utdelningen till 5,50 kr per aktie. Avstämningsdag blir den 10 april och utbetalning genom VPC beräknas ske den 17 april.

Göran Lindahl ny styrelseledamot
Vid stämman valdes Göran Lindahl till ny ledamot i styrelsen som därmed utökas till nio ledamöter. De tidigare styrelseledamöterna Olof Stenhammar (ordf), Lars Berg, Peggy Bruzelius, Harry Faulkner, Göran Grosskopf, Arne Karlsson, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg omvaldes.

Återköp av egna aktier
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att fram till nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst 7% av bolagets aktier. Återköp ska ske på Stockholmsbörsen.

Nedsättning av aktiekapitalet
Stämman beslöt att aktiekapitalet nedsätts med 8,2 Mkr genom indragning av 657 800 aktier.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade att utställa högst 500 000 köpoptioner på återköpta aktier. Köpoptionerna erbjuds till högst 15 nyckelpersoner.

Söderbergska Journalistpriset
I anslutning till stämman delades det Söderbergska Journalistpriset i medicin ut. Priset är på 150 000 kronor och tilldelades journalisten Inger Atterstam, Svenska Dagbladet.

Stockholm den 5 april 2001
Ratos AB (publ)