Veckovis substansvärde-rapportering upphör

2000-01-03

• Substansvärdet den 30/12 var 115 kronor per aktie
• 19 procent av tillgångarna onoterade
• Ratos satsar på värdetillväxt utanför börsen

Sedan ett år har Ratos en ny strategisk inriktning. Bolagets affärsidé bygger som den alltid har gjort på att skapa värden genom att aktivt utveckla ägda bolag. Under 1990-talet investerade Ratos i huvudsak i börsnoterade bolag. Bedömningen är nu att möjligheterna att skapa värdetillväxt är större utanför börsen. Ratos tillgångar kommer därför att investeras i ett begränsat antal företrädesvis onoterade bolag. Ratos blir därmed en börsnoterad aktör på den s k Private Equity-marknaden marknaden för onoterade bolag.

Framtida fokus på innehavens utveckling
Andelen onoterade innehav vilka i substansvärdet tas upp till bokfört värde kommer successivt att öka i Ratos portfölj. Dagens rapporterade substansvärde minskar därmed i betydelse. Fortsättningsvis kommer utveckling i de Aktiva innehaven och Kapital-förvaltningen att rapporteras kvartalsvis. I den kvartalsvisa rapporteringen avser Ratos därför att tillhanda information av den omfattningen att en självständig värdering av de onoterade innehavens värde blir möjlig att genomföra. Substansvärdet dvs det aktuella värdet av Ratos noterade tillgångar samt bokförda värden av icke noterade tillgångar kommer fortsatt att redovisas kvartalsvis.

Ratos nya rapporteringsform kommer att framgå av såväl kommande årsredovisning som vår omarbetade hemsida. Den nya hemsidan beräknas vara färdig i samband med distributionen av årsredovisningen i mitten av mars.

Nära 19 procent av tillgångarna onoterade
Ratos tillgångar uppgår till drygt 9,3 miljarder kr. Drygt 1,7 miljarder kr är investerat utanför börsen samt i likvida medel och resterande del i noterade aktier. Andelen onoterat har därmed ökat från drygt 8 procent till ca 19 procent under året. På nästa sida återfinns uppgifter kring Ratos onoterade innehav, noterade intressebolag och de aktier vilka ingick i Kapitalförvaltningens portfölj den 30 december 1999.