Under år 2001 kan tjänster lanseras i Det öppna UMTS-nätet

2000-09-01

Det konsortium som bildats av Ratos, Teracom och Nomura har nu lämnat in sin UMTS-ansökan till PTS. Konsortiets plan säkerställer en snabb utbyggnad av ett öppet och neutralt UMTS-nät. Redan under år 2001 kan UMTS-tjänster lanseras i nätet. Enligt planen kommer täckningen att vara 99,98 procent av befolkningen år 2003. Investeringen beräknas uppgå till 10 miljarder kronor.
Nätet kommer att vara tillgängligt för samtliga tjänsteleverantörer som vill köpa nätkapacitet. I glest befolkade områden, kommer också konsortiets nätkapacitet att göras tillgängligt för andra mobiloperatörer så att miljöpåverkan blir så minimal som möjligt. Användningen av existerande infrastruktur för mer än hälften av de platser som behövs, inklusive Teracoms nätverk av höga master, bidrar också till att uppnå en låg miljöpåverkan.

- Vår vision är att bli den ledande, oberoende och öppna nätverksoperatören i Sverige. Därigenom ser vi att vi kan bidra till att stärka Sveriges position som världsledare vad avser utvecklingen inom mobil teknologi, säger konsortiets medlemmar i ett gemensamt uttalande.

Genom konsortiets affärsidé kommer fler tjänsteleverantörer att erbjudas utrymme i UMTS-nätet. Konsortiet har redan idag tecknat intentionsavtal med MCI WorldCom, RSL COM, Glocalnet, Internet 5 och Home.se.

I syfte att säkerställa nätets neutralitet och öppenhet kommer konsortiets nuvarande medlemmar, Ratos, Nomura och Teracom att bibehålla majoriteten i det tänkta nätbolaget med Teracom som minoritetsägare med under 20 procent av det egna kapitalet. För de tjänsteleverantörer som även önskar ett delägande har konsortiet reserverat en ägarandel. Hittills har Glocalnet visat intresse för ett delägarskap.

Konsortiet har också planer på att stimulera entreprenörskapet i den mobila miljön. Om UMTS-licensansökan beviljas, kommer konsortiet att medverka till bildandet av en ny fond. Syftet är att stimulera utvecklingen av nya kreativa UMTS-tjänster.

Hela sammanfattningen av UMTS-ansökan finns tillgänglig via företagens företagswebb www.ratos.se och www.teracom.se