Superfos säljer affärsområdet chemicals

2000-03-01

Ratos intressebolag (33%) Superfos avyttrar affärsområdet Chemical. Försäljningen är ett led i den renodling av Superfos som påbörjats i och med Industri Kapitals och Ratos förvärv av koncernen hösten 1999.
Superfos har ingått avtal med Holland Chemicals International (HCI) om en försäljning av affärsområdet Chemicals. Försäljningen omfattar affärsområdets samtliga verksamheter i Danmark, Sverige, Norge och Finland, med drygt 350 anställda.

Renodling och fokusering
Genom försäljningen, som skall ses som ett led i en ytterligare fokusering av Superfos, kan koncernens ekonomiska och managementmässiga resurser användas än mer fokuserat inom ett begränsat antal områden.

Försäljningssumman är till följd av den träffade överenskommelsen ej offentlig, men avyttringen har skett på en nivå som överstiger nivån i de interna värderingar av affärsområdet som genomfördes vid förvärvstillfället hösten 1999.

Under 1999 omsatte Superfos Industries Group (exkl. de avyttrade delarna inom Construction) 3.648 MDKK och visade ett rörelseresultat om 203 MDKK. Affärsområdet Superfos Chemicals omsättning uppgick till 1.225 MDKK och rörelseresultatet var 43 MDKK.

Efter försäljningen består Superfos-koncernen av de två affärsområdena Packaging och Aerosol.

Packaging
Superfos Packaging, vars omsättning 1999 uppgick till 1.957 MDKK och rörelseresultat till 163 MDKK, är Europas största tillverkare av formgjutna hårdplastförpackningar. Produkterna som tillverkas i 17 olika fabriker i 11 länder används inom bland annat livsmedels- och läkemedelsindustrierna. Förpackningsmarknaden präglas av en ökad efterfrågan på plastförpackningar. Marknadsledande Superfos står väl rustat inför denna utveckling.

Aerosol
Superfos Aerosol är norra Europas största aktör inom aerosolfyllning på kontraktsuppdrag. 1999 omsatte verksamheten 468 MDKK och rörelseresultatet var 41 MDKK. De senaste årens marknadstillväxt förväntas fortsätta även under innevarande år.

Holland Chemicals
HCI noteras på börsen i Amsterdam och hade 1998 en omsättning på ca 1,1 MUSD. Bolaget är etablerat som en av de ledande kemikaliedistributörerna i Nord- och Sydamerika. Superfos Chemical passar väl in i HCIs övergripande globaliseringsstrategi.