Ratos styrelse föreslår förvärv av egna aktier

2000-02-25

Ratos styrelse har idag beslutat att begära bolagsstämmans bemyndigande att över marknaden förvärva upp till 10 procent av bolagets aktier. Förvärv skall kunna ske av A-aktier och/eller B-aktier.

Bemyndigandet, som omfattar förvärv men ej försäljning av egna aktier, föreslås gälla fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Sedan drygt ett år är Ratos verksamhet inriktad mot Private Equity investeringar i onoterade bolag.Bolagets tillgångar kommer därmed successivt att placeras i ett begränsat antal företrädesvis onoterade företag. Ratos avsikt är att härigenom öka avkastningen och skapa en hög värdetillväxt.

Under 1999 har Ratos tillgångar ökat från 7 till drygt 9 miljarder kronor i värde.

Kapitalbehov tillfredsställt
Ratos behov av kapital för att genomföra den nya strategin anses för närvarande vara tillfredsställt. I syfte att förbättra bolagets kapitalstruktur och därmed öka aktieägarvärdet begär nu styrelsen bemyndigande att få förvärva egna aktier. Styrelsen har ej för avsikt att återsälja förvärvade aktier över marknaden.

Förvärv tidigast 9 maj
Svenska börsbolag kommer enligt en ny lag som träder i kraft den 10 mars i år att kunna förvärva upp till 10 procent av utestående aktier i det egna bolaget. Bolag väntas bli förhindrade att genomföra förvärv av egna aktier under 30 dagar före rapporttillfällen. Förvärv av egna aktier kan för Ratos del därför bli aktuellt tidigast den 9 maj 2000 då Ratos första kvartals-rapport för år 2000 offentliggjorts.

- Genom att erhålla ett återköpsmandat ges vi en möjlighet att genomföra vad som idag skulle vara en mycket bra affär, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson styrelsens beslut. I och med att vi för närvarande har det kapital som krävs för vår strategi att bli en ledande aktör på den svenska Private Equity-marknaden skall vi självklart tillvarata en sådan möjlighet.

Ratos bolagsstämma hålls på Grand Hotel i Stockholm den 13 april 2000 klockan 17.30. Stämmohandlingar, inklusive styrelsens fullständiga förslag avseende förvärv av egna aktier, kommer att finnas tillgängliga på Ratos hemsida och på Ratos kontor på Drottninggatan 2 i Stockholm från och med den 30/3 2000. På Ratos hemsida finns en redogörelse för effekterna av återköp av egna aktier. Här finns även möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.