Ratos lägger bud om ca 1,2 Mdr kr på Nasdaq-noterad marknadsledare inom luftfilter

2000-03-27

Ratos lägger bud om ca 1,2 Mdr kr på Nasdaq-noterad marknadsledare inom luftfilter - inleder samarbete med svenska Camfil

Ratos lägger ett bud om ca 1,2 Mdr kr på den amerikanska luftfiltertillverkaren Farr. Den förberedande analysen av Farr har gjorts i samråd med svenska luftfiltertillverkaren Camfil som även ställt ut en option till Ratos att under år 2000 fusionera in Farrs verksamhet i Camfil.
Ratos har ingått avtal om att förvärva den noterade amerikanska luftfiltertillverkaren Farr. Erbjudandet lämnas genom ett nybildat amerikanskt dotterbolag till Ratos.
I det fall Ratos utnyttjar den av Camfil utställda optionen att fusionera in Farrs verksamhet i Camfil skulle en världsledande aktör inom luftrengöring skapas. Ratos ägarandel i den nya koncernen skulle då uppgå till ca 20%.

Farr positiva till affär
Farr som är noterat på Nasdaq omsatte 117 MUSD 1999 och redovisade en vinst före skatt om ca 11 MUSD. Aktien stängde på 11,87 USD fredagen den 24 mars. Ratos bud om 17,45 USD per aktie innebär därmed en premie på ca 47% jämfört med senaste betalkurs. Ratos investerar 250 Mkr i eget kapital i budbolaget.

Styrelsen i Farr är positiva till Ratos bud och har enhälligt rekommenderat bolagets aktieägare att acceptera detsamma.

Förvärv med flera möjligheter
Farr tillverkar och säljer luftfilter. Försäljningen sker till ca 90% i Nordamerika, vilket väl kompletterar Camfils försäljning som till över 80% sker i Europa. Ett samgående mellan bolagen skulle erbjuda stora möjligheter, bland annat i ett gemensamt utnyttjande av de två olika marknadsorganisationerna och de kompletterande produktsortimenten.

- Ratos har analyserat Farr tillsammans med oss. Baserat på den analysen ser vi, utöver möjligheter till en ökad försäljning, även möjligheter till att uppnå kostnadssynergier till följd av ett framtida samgående med Farr, säger Jan Eric Larson, VD och koncernchef på Camfil.

Genom ett samgående med Farr skulle Camfil bli en av de få globala aktörerna på marknaden. Omsättningen beräknas kunna komma att överstiga ca 2.500 Mkr redan år 2000. Tillverkning skulle ske i ett 20-tal fabriker i 9 länder och koncernen skulle finnas representerad i över 50 länder på samtliga kontinenter.

-De två företagens fokus på tillhandahållandet av ren luft för människor och tillverkningsprocesser stämmer väl överens. Vi bedömer möjligheterna i ett samarbete mellan bolagen som mycket intressanta och kommer att fortsätta att utvärdera hur formerna för ett sådant samarbete skulle se ut säger Bo Jungner, Senior Investment Manager på Ratos.

Luftfiltermarknaden växer
Marknaden för luftfilter ökar i takt med ett ökat behov av ren luft för såväl människor som för processer. Tillverkare av elektronikkomponenter, läkemedelsindustrin samt livsmedelsindustrin ställer höga miljökrav i sina tillverkningsprocesser. Trenden är också att antalet personer som är i behov av bättre luftfiltrering, exempelvis allergiker, ökar kraftigt i den industriella världen. Idag beräknas luftfiltermarknaden uppgå till drygt 25 mdr kr där Nordamerika och Europa svarar för ca 75%.
- Branschen befinner sig i en konsolideringsfas med bland annat förvärv och fusioner. Vi kommer därför att få se flera större förändringar under de kommande åren. I dessa förändringar kan Camfil och Ratos tillsammans delta för att skapa värde för såväl kunder som för aktieägare. Dagens affär passar därför mycket väl in i Ratos strategi, säger Bo Jungner.

Globalt svenskt familjeföretag
Camfil i Trosa grundades 1963 av den nuvarande ägarfamiljen tillsammans med Cambridge Filter Corporation. 1983 köpte familjen ut det amerikanska bolaget och är sedan dess ensamma ägare till Camfil. Genom hög produktkvalitet, tekniskt ledarskap och fokus på områdena ren luft, skydd av miljö och skydd av människor har Camfil växt till att bli den ledande luftfiltertillverkaren i Europa med en omsättning 1999 om 1.526 Mkr och ett resultat före skatt om 90 Mkr.
- Vi har med Trosa som bas växt såväl organiskt som genom förvärv och lyckats bygga en av världens mest framstående tillverkare av luftfilter säger Camfils Jan Eric Larson.

Strategiskt samarbete
- Ratos transaktionskompetens och finansiella resurser tillsammans med Camfils erfarenhet och branschkunskap är en synnerligen lämplig kombination för att förverkliga vår framtida strategi säger Jan Eric Larson.

Erneholm & Haskel AB har varit rådgivare i transaktionen.