Ratos, Nomura och Teracom vill skapa öppet UMTS-nät

2000-08-17

Ett neutralt och öppet nät
Genom konsortiets affärsidé kommer fler tjänsteleverantörer att erbjudas utrymme i UMTS-nätet. Konsortiet har redan inlett diskussioner med ett antal svenska och internationella aktörer som har visat intresse att erhålla kapacitet i nätet.
I syfte att säkerställa nätets neutralitet och öppenhet kommer konsortiets nuvarande medlemmar, Ratos, Nomura och Teracom att bibehålla majoriteten i det tänkta nätbolaget med Ratos som största ägare och Teracom som minoritetsägare med under 20% av det egna kapitalet. För de tjänsteleverantörer som även önskar ett delägande har konsortiet reserverat en ägarandel.

Snabb utbyggnad
Konsortiet har goda möjligheter att snabbt och kostnadseffektivt bygga ut ett UMTS-nät med god täckning. En av förutsättningarna för detta är den infrastruktur, inklusive master, som redan idag finns tillgänglig via Teracom.

- Vi har sedan länge erbjudit trådlösa bredbandsförbindelser så satsningen på UMTS är ett naturligt steg för Teracom, säger Valdemar Persson, VD Teracom. Vår landsomfattande infrastruktur för radio, tv och olika informations- och telekomtjänster kommer väl till pass i detta projekt.

Finansiell och teknisk kompetens
Utöver teknisk kompetens har konsortiet genom Ratos det finansiella och strategiska kunnande som ett affärsprojekt av denna omfattning kräver.

- Vi har redan tidigare investerat i telekomsektorn genom bland annat Telia Overseas och ser mycket positivt på de framtida möjligheter som UMTS erbjuder, säger Ratos VD Arne Karlsson. Att i ett tidigt skede medverka i uppbyggnaden och utvecklingen av en ny stor aktör på marknaden ligger väl i linje med Ratos Private Equity-strategi som går ut på att investera i medelstora och stora företrädesvis onoterade bolag med god värdeökningspotential.

Nomura International plc har redan tidigare gjort betydande investeringar i såväl noterade som onoterade bolag inom telekomsektorn och var den enda finansiella aktör som deltog i budgivningen kring de engelska UMTS-licenser som bjöds ut tidigare i år.

- Vi har satsat betydande resurser på att bygga upp kompetens och ett kontaktnät inom hela telekomsektorn, säger Percy Marchant vid Nomura Asset Investment Group. På så sätt kan vi tillföra de företag vi investerar i stora affärsmässiga värden utöver kapital.

Tjänstesamarbete med Ericsson
Konsortiet har inlett ett samarbete med Ericsson vad gäller drift- och underhållstjänster av UMTS-infrastruktur, så kallat Facility Management. Samarbetet syftar till att producera tjänster som kombinerar konsortiets rikstäckande drift- och underhållskapacitet med Ericssons kompetens och erfarenhet inom mobilteleområdet.