Ratos Bolagsstämma

2000-04-14

Val av styrelse
Vid gårdagens ordinarie bolagsstämma i Ratos omvaldes de tidigare styrelseledamöterna Peggy Bruzelius, Harry Faulkner, Göran Grosskopf, Arne Karlsson och Olof Stenhammar samt nyvaldes Lars Berg, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Mikael Lilius, Lars Söderberg och Sven Söderberg avböjde omval.
Vid bolagsstämman 1999 valdes revisorerna Hans Karlsson och Gunnar Widhagen samt revisorssuppleanterna Roland Nilsson och Torbjörn Hanson för en period av fyra år.

Ändring av firma
Bolagsstämman beslutade att ändra bolagets firma från tidigare Förvaltnings AB Ratos till Ratos AB.

Förvärv av egna aktier
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att förvärva egna aktier. Upp till tio procent av utestående aktier (motsvarande 8.132.042 aktier) får förvärvas. Förvärv ska ske över marknaden och bemyndigandet omfattar förvärv av såväl A-aktier som B-aktier.
I enlighet med NBKs anvisningar kan förvärv av egna aktier påbörjas tidigast efter det att Ratos första kvartalsrapport 2000 offentliggjorts den 9 maj.
Bemyndigandet gäller fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma.

Söderbergska Journalistpriset i ekonomi
I anslutning till stämman delades även det Söderbergska Journalistpriset om 100.000 kronor ut. Priset tilldelades ekonomie doktor Göran Albinsson Bruhner