Nyval till Ratos styrelse

2000-03-09

Tre nya styrelseledamöter föreslås till Ratos styrelse. Detta framgår av kallelsen till Ratos bolagsstämma vilken offentliggörs idag.
I kallelsen framgår att aktieägare representerande ca 70% av rösterna i bolaget står bakom förslaget att välja in Lars Berg, chef för Mannesmann Telecom, Jan Söderberg, ordförande i bland annat Svenska Industriplast och Per-Olof Söderberg, VD i Dahl International.
Omval föreslås av styrelseledamöterna Peggy Bruzelius, Harry Faulkner, Göran Grosskopf , Arne Karlsson och Olof Stenhammar. Mikael Lilius, Lars Söderberg och Sven Söderberg har avböjt omval.

Utdelningsförslag 4,50 kr
Styrelsen föreslår en utdelning om 4,50 kr per aktie (3,50) och föreslår även stämman att bemyndiga styrelsen att förvärva upp till tio procent av bolagets aktier över marknaden.

Namnbyte
Styrelsen föreslår stämman att ändra bolagets firma från det nuvarande "Förvaltnings AB Ratos (publ)" till "Ratos AB (publ)".

Söderbergska journalistpriset
I anslutning till stämman håller Göran Albinsson Bruhner mottagare av det Söderbergska journalistpriset 2000 ett anförande på temat "Vi är alla för en fri press. Det är bara tidningarna vi inte står ut med". Prissumman uppgår till 100.000 kr.

Bolagsstämman äger rum den 13 april klockan 17.30 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, i Stockholm.

Information om återköp finns här.