Fullföljer förvärvet av Farr - ökar investering i sammanslagna Camfil/Farr

2000-05-02

Vid anmälningsperiodens slut för Ratos bud på den amerikanska luftfiltertillverkaren Farr Company hade 93% av aktieägarna accepterat erbjudandet. Ratos har därför beslutat fullfölja budet. Samtidigt har Ratos beslutat utnyttja sin option att slå samman Farr med det svenska företaget Camfil. Gemensamt förbereder nu Ratos och Camfil nästa steg i konsolideringen av luftfilter-marknaden. Ratos har med anledning av detta beslutat investera ytterligare 200 Mkr i den sammanslagna koncernen.
Anslutningen till Ratos bud på den amerikanska luftfiltertillverkaren Farr uppgick till ca 93% av utestående aktier och de amerikanska konkurrens-myndigheterna har givit sitt godkännande till affären. Budet - som läggs genom ett av Ratos helägt amerikanskt budbolag - uppgår till totalt 1,2 mdr kr och slutförs nu genom inlösen-förfarande för resterande aktier.

Farr fusioneras med Camfil
Parallellt med förvärvsprocessen har Ratos utvärderat olika alternativ för samverkan mellan Farr och det svenska luftfilterföretaget Camfil. En samman-slagning av de två företagen där Ratos i utbyte mot Farr erhåller en ägarandel i Camfil har visat sig vara den bästa formen för ett framtida samarbete.
Genom ett samgående med Farr etablerar Camfil en heltäckande försäljnings- och marknadsorganisation i såväl Europa som i USA samt ett utökat och förstärkt produktsorti-ment. Bolaget, som beräknas få en årlig omsättning om ca 2,6 mdr kr, blir en av världens största tillverkare av luftfilter och världsledande inom sina produktsegment.
"Genom att slå samman bolagen får vi ett fantastiskt utgångsläge för vår fortsatta globala expansion" säger Camfils koncernchef Jan Eric Larson.

Global konsolidering med Trosa som bas
Marknaden för luftrening växer. Miljö-kraven från delar av process- och läkemedelsindustrin liksom ökande behov av renade inomhusmiljöer driver på utvecklingen. Samtidigt ökar kraven på tillverkarna vad avser global närvaro och större investeringar i bland annat forskning och utveckling. Ratos och Camfils gemensamma bedömning är därför att en fortsatt konsolidering kommer att ske i branschen.
Bo Jungner, Senior Investment Manager på Ratos och ansvarig för affären ser dagens besked som startpunkten för nästa steg i en konsolidering av den globala luftfiltermarknaden.
"Ratos transaktionskunnande och finansiella resurser i kombination med Camfils branschkunnande utgör en mycket god grund för att skapa och utveckla världens främsta luftfilter-tillverkare".

Ratos investering utökas
I syfte att förbereda för fortsatta förvärv inom branschen har Ratos beslutat utöka sin investering i den nya Camfil-koncernen med 200 Mkr till totalt 450 Mkr. Ratos ägarandel kommer därmed att öka till strax under 30%.
"Investeringen i Farr och det fortsatta samarbetet med Camfil är ett utmärkt exempel på hur Ratos investeringar kan komma att se ut inom ramen för bolagets nya Private Equity-strategi" säger Ratos VD Arne Karlsson.