Delårsrapport Januari - Mars 2000

2000-05-09

- Resultatet före skatt stiger till 788 Mkr (724)
- Vinst per aktie 9,48 kr (8,71)
- Telelogic-innehav reducerat - exitvinst 602 Mkr
- Utökad investering i Telia Overseas
- Ratos blir 30-procentig delägare i sammanslagna Camfil/Farr
- Substansvärde per aktie 28 april 2000 124 kr
- Styrelsen beslutar utnyttja stämmans återköpsmandat
Sedan drygt ett år har Ratos en ny strategisk inriktning. Bolagets affärsidé bygger som den alltid har gjort på att skapa värden genom att aktivt utveckla hel- och delägda bolag. Under de kommande åren kommer bolagets tillgångar att investeras i ett begränsat antal medelstora och stora företrädesvis onoterade bolag.

810 Mkr i ny- och tilläggsinvesteringar
Under första kvartalet har tre ny- och tilläggsinvesteringar genomförts och en nyinvestering initierats. Sammantaget innebär dessa affärer ett investeringsbelopp för Ratos om 810 Mkr.
I slutet av januari investerade Ratos totalt 250 Mkr i den Sundsvalls-baserade IT-konsulten DataVis. Ambitionen är att skapa en rikstäckande totalleverantör av IT-tjänster via såväl organisk tillväxt som förvärv. Ratos ägarandel uppgår till 48%.
Under våren har telekombolaget Telia Overseas genomfört nyemissioner i vilka Ratos deltagit med 75 Mkr. Ratos investering i Telia Overseas har därmed utökats till 219 Mkr.
Den 30 mars tecknade Ratos helägda flyg- och sjöfraktsföretag, ACE avtal med ägarna till ConmelGruppen om att förvärva Conmels logistikdivision. ACE har därmed tagit ett viktigt steg i strategin att bli en ledande aktör inom flyg- och sjöspedition i Norden.
Den 27 mars lade Ratos, via ett helägt dotterbolag, ett bud om sammanlagt 1,2 mdr kr på den amerikanska luftfiltertillverkaren Farr. Den 2 maj beslöts att budet skulle fullföljas. Ratos totala investering uppgår till 450 Mkr. Ratos kommer så snart köpet genomförts att fusionera Farr med den svenska luftfiltertillverkaren Camfil och på så sätt bli 30-procentig delägare i den nya koncernen.