Delårsrapport Januari - Juni 2000

2000-08-29

- Resultatet före skatt 1.635 Mkr (1.103)
- Vinst per aktie ökar med 52% till 20,11 kr (13,22)
- Löpande resultat från Aktiva innehav 144 Mkr (37)
- Exitresultat 833 Mkr (567)
- Substansvärdet ökar 18% till 129 kr per aktie den 30 juni
- DataVis förvärvar teknikkonsulten Systemintegration
- Ratos söker UMTS-licens med Teracom och Nomura
Flera ny- och tilläggsinvesteringar
Arbetet med att omplacera Ratos tillgångar enligt den ett och ett halvt år gamla Private Equity strategin fortsätter. I fokus står investeringar i medelstora och stora företrädesvis onoterade bolag och projekt med god utvecklingspotential. Ratos investeringsintervall ligger mellan 250 och 1.500 Mkr.
Under året har fyra ny- och tilläggsinvesteringar genomförts med ett sammantaget belopp om drygt 800 Mkr.
Under våren investerade Ratos totalt 254 Mkr i den Sundsvalls-baserade IT-konsulten DataVis. Ambitionen är att skapa en rikstäckande totalleverantör av IT-tjänster via såväl organisk tillväxt som förvärv. I juni offentliggjorde DataVis förvärvet av den Göteborgs-baserade IT-konsulten Systemintegration med ett 60-tal konsulter och kunder bland annat inom telekomsektorn.
Ratos investering i mobiltelefonibolaget Telia Overseas har utökats med 82 Mkr och uppgår idag till 226 Mkr. Ägarandelen är fortsatt 9%.
Ratos helägda sjö-och flygfraktsbolag ACE har förvärvat Conmel-gruppens logistikdivision. ACE har därmed tagit ett viktigt steg i strategin att bli en ledande aktör inom flyg- och sjöspedition i Norden. Ratos investering i ACE uppgår idag till 119 Mkr.
Under våren har Ratos, via ett helägt dotterbolag, förvärvat den amerikanska luftfiltertillverkaren Farr som därefter fusionerats med den svenska luftfiltertillverkaren Camfil. Camfils huvudägare och Ratos har gemensamt för avsikt att ytterligare stärka Camfils marknadsposition bland annat via fortsatta förvärv. Ratos ägarandel i Camfil är 30% och Ratos totala investering uppgår till 450 Mkr.

UMTS-ansökan
Ratos är största ägare i det konsortium som tillsammans med bland annat Teracom AB och Nomura Asset Investment Group avser att ansöka om en av de fyra tänkta licenserna för tredje generationens mobiltelefoni, de sk UMTS-licenserna. Ratos kommer, tillsammans med Teracom och Nomura, att vara konsortiets största ägare och på så sätt garantera affärsidén som bygger på att skapa ett neutralt nät öppet för ett större antal leverantörer av tjänster och innehåll. En ägarandel i konsortiet har reserverats för de tjänsteoperatörer som önskar ett delägande. Själva ansökningsförfarandet beräknas inte innebära någon påtaglig kostnad för Ratos. Skulle det Ratos-ledda konsortiet erhålla en licens kommer utbyggnaden av ett UMTS-nät innebära inte oväsentliga investeringar. Ratos investering beräknas i sådant fall komma att ligga inom Ratos normala investeringsintervall 250 till 1.500 Mkr.
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.