Bokslutskommuniké 1999

2000-02-25

- 1999 års resultat före skatt 1.761 Mkr (897)
- Vinst per aktie 20,95 kr (9,78)
- Föreslagen utdelning 4,50 kr (3,50)
- Substansvärdetillväxt 34% (7)
- Substansvärde per aktie 23 feb 2000 118 kr

Sedan drygt ett år har Ratos en ny strategisk inriktning. Bolagets affärsidé bygger som den alltid har gjort på att skapa värden genom att aktivt utveckla hel- och delägda bolag.
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.