Styrelsens fullständiga förslag avseende teckningsoptioner i Ratos

1999-03-18

Som tidigare kommunicerats i bokslutskommuniké och kallelse till ordinarie bolagsstämma har styrelsen för Ratos beslutat föreslå bolagsstämman att utge skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning samt godkänna överlåtelse av optionsrätter till nyckelpersoner i Ratos. Skuldebreven skall tecknas av Ratos Fastighets AB, som skall avskilja optionsrätterna och till marknadspris överlåta dessa till sju nyckelpersoner i Ratos. Styrelsen har nu fastställt sitt fullständiga förslag, inklusive definitiva villkor för optionsprogrammet. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt hos bolaget.

För varje option erläggs 5 kronor. Teckningskursen har fastställts till 75 kronor och slutdagen för optionerna är den 15 februari 2004. Genomsnittlig börskurs för aktien under perioden 12-16 mars var 60:50 kronor. Värderingar av optionerna har utförts av Handelsbanken Markets och D.Carnegie AB. Styrelsen bedömer att värderingarna har skett på affärsmässig grund.

Bindande anmälan har inkommit från sju nyckelpersoner med mellan 40.000 och 150.000 optioner per person, totalt 410.000 optioner. Vidare har Ratos Fastighets AB rätt att överlåta resterande optioner till framtida anställda nyckelpersoner i Ratoskoncernen till marknadsmässigt pris. Totalt högst 530.000 teckningsoptioner kommer att kunna emitteras och överlåtas.

Förvaltnings AB Ratos (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Olof Stenhammar,
styrelseordförande,
telefon 08-405 66 42