Rekommendationer från RSV angående fördelning av anskaffningskostnad vid inlösen av aktier i Ratos.

1999-01-18

Riksskatteverket har i dagarna fastställt hur stor del av det skattemässiga anskaffningsvärdet på Ratos-aktierna som i samband med inlösen av aktier 1998 skall anses belöpa på inlösenrätterna.
Av Riksskatteverkets rekommendationer framgår att 95 procent av anskaffningsvärdet för aktier i Ratos, oavsett aktieslag, skall hänföras till aktierna och 5 procent till inlösenrätterna vare sig dessa rätter avyttrats eller utnyttjats.

Ytterligare upplysningar:

VD Thomas Mossberg,
telefon 08-700 17 00

vice VD Olle Isberg,
telefon 08-700 17 00