Ratos bolagsstämma 1999

1999-03-25

Vid Ratos bolagsstämma på onsdagen fastställdes utdelningen till 3:50 kronor per aktie, vilket innebär en höjning med 17 %. Ratos VD Arne Karlsson invaldes som ny styrelseledamot. Lars Bern hade avböjt omval. Revisorerna omvaldes. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och styrelsens förslag om utgivning av teckningsoptioner att förvärvas av nyckelpersoner godkändes av stämman.

Ratos styrelse består av Olof Stenhammar (ordförande), Peggy Bruzelius, Harry Faulkner, Göran Grosskopf, Mikael Lilius, Lars Söderberg, Sven Söderberg och Arne Karlsson (VD).

Revisorer är Hans Karlsson och Gunnar Widhagen. Revisorssuppleanter är Roland Nilsson och Torbjörn Hanson.

Vid stämman beslutades om vissa ändringar i bolagsordningen med anledning av ändringar i aktiebolagslagen.

Stämman godkände också styrelsens förslag att utge skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning samt godkänna överlåtelse av optionsrätter till nyckelpersoner i Ratos. Totalt högst 530.000 teckningsoptioner kommer att emitteras och överlåtas.

För ytterligare upplysningar:

VD Arne Karlsson,
telefon 700 17 00