Ratos avyttrar åtta mindre investeringar

1999-02-17

Ratos har träffat överenskommelse om att avyttra åtta mindre investeringar i utvecklingsbolag. Köpare är riskkapitalbolaget Visionalis AB. Överlåtelsen sker till ett värde av 189 miljoner kronor, med möjlighet till framtida tilläggsköpeskilling för Ratos.

Som ett led i Ratos fokusering på investeringar i 10-20 bolag med en genomsnittlig storlek på innehaven på 500 miljoner kronor, har Ratos beslutat avyttra åtta mindre investeringar.

De åtta bolag som ingår i överlåtelsen är C-Technologies, Eurona, Epani, Micronic, Netch, PyroSequencing, TeleTrade och Teligent som tillsammans motsvarar 2,3 procent av Ratos substansvärde.

Försäljningen till Visionalis AB innebär att Ratos i dag får en reavinst på 26 miljoner kronor. I avtalet med Visionalis AB ingår att Ratos medverkar till köparens finansiering genom en säljarrevers samtidigt som Ratos har tillförsäkrat sig en möjlighet till framtida tilläggsköpeskilling.

• Visionalis AB är ett nybildat venture capital-bolag som ägs till 100 procent av Mikael Karlsson, grundare av Axis Communications AB. I samband med avyttringarna av de åtta utvecklingsbolagen tillträder Olle Isberg som VD i Visionalis AB. Olle Isberg har fram till i dag arbetat som vice VD i Ratos, en befattning som han nu lämnar. Olle Isberg kommer att enligt ett särskilt uppdragsavtal för Ratos räkning fortsätta arbeta med de Aktiva innehaven Capona, PriFast och Telelogic.

• De utvecklingsbolag vi nu avyttrar har tagit stora resurser i anspråk men har ett litet ekonomiskt värde för Ratos. Genom affären kan Ratos fokusera sina resurser på större investeringar samtidigt som Ratos får del av eventuell framtida värdetillväxt i de sålda bolagen genom möjligheten till tilläggsköpeskilling, kommenterar Arne Karlsson, VD Ratos.
Jag är mycket glad över att vi funnit denna lösning där vi även fortsättningsvis kan utnyttja Olle Isbergs värdefulla kompetens för förvaltningen av tre av Ratos Aktiva innehav, säger Arne Karlsson.

För ytterligare information:

Arne Karlsson,
tel 08-700 17 00,
010-226 21 96