Ratos accepterar bud på Meto

1999-09-15

• Ratos accepterar Checkpoints bud på Meto.
• Beräknad reavinst för Ratos 217 Mkr.

Den 11 augusti lämnade Checkpoint Systems Inc. ett bud på aktierna i Meto motsvarande 65 kronor per aktie. Budet är villkorat av att ägare till minst 95 procent av aktierna i Meto accepterar budet, att erforderliga tillstånd erhålls från berörda konkurrensmyndigheter och att ett förvärv av Meto av andra omständigheter utanför Checkpoints kontroll inte helt eller delvis omöjliggörs.

Den 13 september meddelade Metos Aufsichtsrat och Vorstand att man efter en utvärdering av budet rekommenderade Metos aktieägare att acceptera detsamma. Mot bakgrund av detta har Ratos beslutat att acceptera budet och överlåta sina aktier till Checkpoint. Ratos ägarandel i Meto uppgår till cirka 13 procent.

Ratos har som aktiv ägare i Esselte medverkat till börsnoteringen av Meto och finns även representerat i Metos Aufsichtsrat.

I det fall samtliga villkor för Checkpoints bud uppfylls och budet fullföljs beräknas affären innebära en realisationsvinst i Ratoskoncernen om cirka 217 Mkr.

Ratos är ett ägarbolag vars affärsidé är att över tiden för de egna aktieägarna skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer, där Ratos skapar en unik investerings-möjlighet för aktiemarknadens aktörer. Mervärden skall skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag. Substansvärdet uppgår till över 8 miljarder och består av Aktiva innehav och en Kapitalförvaltning. Aktiva innehav är Dahl, Esselte, Scandic Hotels, ACE, Capona, Meto, Telelogic och Telia Overseas.

För ytterligare upplysningar:

Bo Jungner,
Senior Investment Manager,
Telefon 08-700 17 00